Chi tiết

Lịch thi các môn chung HK1 2019-2020

>
STT Tên học phần Số TC SLSV Khoá TG Giờ thi Địa điểm
1 Tâm lí học giáo dục 4 2562 K69 90 13h00-15h00 17/12/2019 Nhà K1
2 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 2 3 1549 K68 90 13h00-15h00 18/12/2019 Nhà K1
3 Triết học Mác-Lênin K69 3 2414 K69 90 13h00-15h00 19/12/2019 Nhà K1
4 NLCB của CN Mác-Lênin-phần 1 2 119 K68 90 7h00 21/12/2019 Nhà K1
5 Giáo dục học 3 120 K68 90 9h00 21/12/2019 Nhà K1
6 Tiếng Nga 3 3 168 K68 60 13h00 21/12/2019 Nhà K1
7 Tiếng Pháp 3 3 190 K68 60 13h00 21/12/2019 Nhà K1
8 Tiếng Trung 3 3 466 K68 60 13h00 21/12/2019 Nhà K1
9 Tiếng Anh 1 4 1 HL 90 15h00 21/12/2019 Nhà K1
10 Tiếng Anh 1 - A1 4 12 HL 90 15h00 21/12/2019 Nhà K1
11 Tiếng Anh 1 - A1 3 888 K69 90 15h00 21/12/2019 Nhà K1
12 Tiếng Nga 1 4 10 K69 60 7h00 22/12/2019 Nhà K1
13 Tiếng Pháp 1 4 15 K69 60 7h00 22/12/2019 Nhà K1
14 Tiếng Trung 1 4 25 HL 60 7h00 22/12/2019 Nhà K1
15 Tiếng Trung 1 - K69 3 459 K69 60 7h00 22/12/2019 Nhà K1
16 Tiếng Anh 1 - A2 4 3 HL 90 9h00 22/12/2019 Nhà K1
17 Tiếng Anh 1 - A2 3 659 K69 90 9h00 22/12/2019 Nhà K1
18 Tiếng Anh 3 3 2 K65 90 13h00 22/12/2019 Nhà K1
19 Tiếng Anh 3 - A0 3 7 K67 90 13h00 22/12/2019 Nhà K1
20 Tiếng Anh 3 - A1 3 465 K68 90 13h00 22/12/2019 Nhà K1
21 Tiếng Anh 3 - A2 3 271 K68 90 13h00 22/12/2019 Nhà K1
22 Tiếng Việt thực hành 2 799 K69 90 15h00 22/12/2019 Nhà K1
23 Nhập môn KHTN và Công nghệ K69 3 825 K69 90 13h00-15h00 24/12/2019 Nhà K1
24 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 3 1080 K67 90 13h00-15h00 25/12/2019 Nhà K1
25 Cơ sở văn hóa Việt Nam K69 2 1644 K69 90 13h00-15h00 26/12/2019 Nhà K1
26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 213 K67 90 7h00 28/12/2019 Nhà K1
27 Giao tiếp sư phạm 2 150 K67 90 9h00 28/12/2019 Nhà K1
28 Nghệ thuật đại cương 2 76 K69 90 9h00 28/12/2019 Nhà K1
29 Tin học đại cương 2 45 HL 90 chiều 28/12 và ngày 29/12/2019 Nhà K1
30 Tin học đại cương 2 1592 K69 90 chiều 28/12 và ngày 29/12/2019 Nhà K1
 
- Phòng thi cụ thể sẽ thông báo tại trang thông tin cá nhân của mỗi sinh viên trên cổng thông tin daotao.hnue.edu.vn.
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, không có thẻ sinh viên không được dự thi./.
 
Các thông báo khác