Chi tiết

Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ 3 năm học 2019-2020

>

Nhà trường xin thông báo tới các khoa và bộ môn trực thuộc trường kế hoạch đào tạo học kỳ III năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

Kế hoạch đào tạo học kỳ III năm học 2019 - 2020:

  • Thời gian học (08 tuần): Từ ngày 22/06/2020 đến hết ngày 14/08/2020.

  • Thời gian thi học kỳ (02 tuần): Từ ngày 17/08/2020 đến hết ngày 28/08/2020.

Lịch đăng ký tín chỉ nhà trường sẽ thông báo sau.

 

Các thông báo khác