Chi tiết

V/v đăng ký nhận hỗ trợ và cam kết phục vụ trong ngành GD đối với SV K71 theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của CP

>

Căn cứ Công văn số 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11/05/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

Căn cứ vào số lượng đặt hàng đào tạo giáo viên của các tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 1888/SGDĐT-GDTX-DT ngày 10/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Hà Giang về việc thông báo sinh viên đăng ký hưởng hỗ trợ chính sách theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 3414/SGDĐT-TCCB ngày 16/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Lạng Sơn về tiêu chí lựa chọn sinh viên thực hiện chế độ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ,

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo sinh viên các ngành đào tạo giáo viên khóa 71 có nguyện vọng nhận hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí (SHP) đăng nhập theo tài khoản cá nhân tại trang http://daotao.hnue.edu.vn/ chọn mục Đăng ký hỗ trợ học phí & SHP để đăng ký nhận hỗ trợ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Thời gian đăng ký: Từ 00h00 ngày  25/11/2021 đến 24h00 ngày 28/11/2021.

Sinh viên trước khi Đăng ký cần chú ý các điểm sau:

 1. Sinh viên cần đọc kỹ Phụ lục 5 (kèm theo Công văn số 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11/05/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ để được được hưởng trợ cấp theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
 2. Sinh viên các ngành SP Toán học, SP Ngữ văn, SP Tin học, SP Tiếng Anh và SP Công nghệ có nguyện vọng đăng ký phục vụ theo đơn đặt hàng của các tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn cần tham khảo điều kiện, chỉ tiêu theo ngành và tiêu chí lựa chọn của Tỉnh đó để đảm bảo yêu cầu của các Tỉnh đề ra.

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký tại các Tỉnh này chọn Đặt hàng trong mục Loại chỉ tiêu và chọn Tỉnh đúng với ngành được đặt hàng. Nếu sinh viên không được lựa chọn theo tiêu chí (do vượt quá chỉ tiêu của Tỉnh), Trường sẽ tự động chuyển nguyện vọng sang Khác trong mục Loại chỉ tiêu.

 1. Các sinh viên thuộc các ngành đào tạo giáo viên còn lại và các sinh viên thuộc 5 ngành nêu trong mục 2 ở trên nhưng không có nguyện vọng đăng ký phục vụ theo đơn đặt hàng của 2 tỉnh Hà Giang và Lạng Sơn trong mục Loại chỉ tiêu chọn Khác (nếu có nguyện vọng nhận hỗ trợ) hoặc Đăng ký không hưởng (nếu không có nguyện vọng nhận hỗ trợ), mục Tỉnh không cần chọn.
 2. Sau 24h00 ngày 28/11/2021 Hệ thống sẽ tự động đóng, nếu sinh viên không đăng ký, Nhà trường coi như em không có nguyện vọng nhận hỗ trợ và sẽ nộp học phí theo quy định của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 3. Sau thời gian đăng ký, Trường sẽ có thông báo cụ thể về việc thời gian sinh viên in đơn cam kết, ký và gửi đơn cam kết về Trường để được nhận hỗ trợ.

 

ĐIỀU KIỆN, CHỈ TIÊU VÀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA TỈNH HÀ GIANG VÀ LẠNG SƠN

 1. Tỉnh Hà Giang

Mã ngành- Tên ngành

Chỉ tiêu

Điều kiện

7140209 - Sư phạm Toán học

3

Công tác trong ngành giáo dục tại tỉnh Hà Giang tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày được tuyển dụng.

7140210 - Sư phạm Tin học

15

7140217 - Sư phạm Ngữ văn

3

Điều kiện đăng ký

 1. Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy năm 2021 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 2. Có đủ các loại giấy tờ sau đây:
 1. Có đơn đề nghị hưởng và bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt (theo Phụ lục đính kèm của Nghị định 116/2020/NĐ-CP.
 2. Giấy khai sinh (bản chứng thực);
 3. Học bạ cấp THPT (bản chứng thực);
 4. Bản chứng thực giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích liên quan đến thành tích học tập, rèn luyện hoặc thuộc đối tượng hưởng các chính sách xã hội do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
 5. Được Trường ĐHSP Hà Nội xác nhận thông tin trong Danh sách sinh viên đăng ký.
 1. Tiêu chí lựa chọn

Thực hiện xét chọn với những sinh viên đáp ứng đủ điều kiện nêu trên theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Sinh viên có thứ tự nguyện vọng đăng ký trước.

b) Sinh viên được tuyển thẳng vào trường đại học/cao đẳng.

c) Sinh viên cư trú tại tỉnh Hà Giang.

d) Sinh viên có kết quả tuyển sinh đại học/cao đẳng cao hơn.

Trong quá trình xét chọn sẽ căn cứ theo số lượng sinh viên đăng ký để xác định tỷ lệ xét chọn theo phương thức tuyển sinh cho phù hợp.

đ) Sinh viên đạt giải cao hơn trong các kỳ thi học sinh giỏi; có kết quả xếp loại kết quả học lực, hạnh kiểm lớp 12 cao hơn.

e) Sinh viên là người dân tộc thiểu số.

g) Sinh viên là con đối tượng được hưởng chế độ, chính sách (con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên…).

h) Sinh viên có thành tích về thể dục thể thao, văn nghệ từ cấp tỉnh trở lên.

Việc xét chọn được thực hiện bắt đầu với sinh viên chính quy, nếu còn chỉ tiêu sẽ xét đến sinh viên hệ liên thông chính quy, văn bằng thứ hai chính quy cùng ngành đào tạo.

 1. Tỉnh Lạng Sơn

Mã ngành- Tên ngành

Chỉ tiêu

Điều kiện

7140231 - Sư phạm Tiếng Anh

40

Cam kết tốt nghiệp đạt loại Khá trở lên.

7140246 - Sư phạm công nghệ

10

Tiêu chí lựa chọn

1. Tiêu chí bắt buộc:

- Tiêu chí 1: Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn (chỉ xét sinh viên không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn trong trường hợp còn số lượng chỉ tiêu đặt hàng).

- Tiêu chí 2: Sinh viên được xét theo thứ tự điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp căn cứ vào kết quả tuyển sinh (số lượng xét chọn theo tỉ lệ các phương thức tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu đặt hàng).

- Tiêu chí 3: Kết quả học tập 03 năm THPT có học lực và hạnh kiểm Khá trở lên.

- Tiêu chí 4: Có đơn đề nghị hưởng và bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt (theo Phụ lục đính kèm của Nghị định 116/2020/NĐ-CP); cam kết tốt nghiệp đạt loại khá trở lên.

2. Tiêu chí phụ: Trường hợp thí sinh cùng điểm xét chọn theo kết quả tuyển sinh thì ưu tiên xét chọn:

- Tiêu chí 1: Sinh viên có kết quả 03 năm THPT đạt loại Giỏi nhiều hơn hoặc có Tổng điểm TBC cả năm của 3 năm THPT cao hơn.

- Tiêu chí 2: Sinh viên thuộc diện gia đình chính sách hoặc hộ nghèo, cận nghèo (có xác nhận của chính quyền địa phương).

Phục lục 5

Một số lưu ý về nghị định 116/2020/NĐ-CP

 

Các thông báo khác