Chi tiết

Thông báo về việc chia nhóm đối với một số môn đông sinh viên trong lớp

>

Để đảm bảo an toàn cho sinh viên trở lại trường học tập, đối với một số lớp tín chỉ của môn chung có sĩ số sinh viên đông, trong 2 tuần tới phòng Đào tạo bố trí mỗi lớp thành 2 nhóm (học so le theo tuần, tuần này nhóm này học nhóm kia nghỉ và tuần tiếp theo đảo lại), Nhóm 1 học từ ngày 5/5/2020 đến ngày 11/5/2020, Nhóm 2 học từ ngày 12/5/2020 đến ngày 18/5/2020.

Cụ thể như sau:

TT

Tên học phần

Nhóm 1

Thời gian học: từ 5/5 đến 11/5

Nhóm 2

Thời gian học: từ 12/5 đến 18/5

1

Nhập môn KHXH và nhân văn-K69

GD Tiểu học + Tiếng Anh + Ngữ văn

+Lịch sử

Các khoa còn lại

2

Thống kê xã hội học-K69

GD Tiểu học + Tiếng Anh

+ Ngữ văn+Toán+Lý

Các khoa còn lại

3

Kinh tế chính trị K69

GD Tiểu học + Tiếng Anh

+ Ngữ văn+Toán+Lý+Lịch sử

Các khoa còn lại

4

Chủ nghĩa xã hội khoa học K69

GD Tiểu học + Tiếng Anh

+ Ngữ văn+Toán+Lý+Lịch sử

Các khoa còn lại

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

GD Tiểu học + Tiếng Anh

+ Ngữ văn+Toán+Lý+Lịch sử

Các khoa còn lại

6

Giao tiếp sư phạm

GD Tiểu học + Tiếng Anh

+ Ngữ văn+Toán+Lý+Lịch sử

Các khoa còn lại

 
7 Nhân học đại cương K69

GD Tiểu học + Tiếng Anh

+ Ngữ văn

Các khoa còn lại

Đối với môn Giáo dục quốc phòng, ngày 9 và ngày 10/5 sẽ nghỉ học, sinh viên học vào ngày 16 và 17/5. 

Các thông báo khác