Chi tiết

Thay đổi lịch học GDQP-AN và các học phần văn hóa của sinh viên K70

>

Do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp tại Hà Nam, Nhà trường điều chỉnh kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại phân Hiệu Hà Nam và các học phần văn hóa học tại ĐHSPHN 136 Xuân Thủy Hà Nội của sinh viên K70  như sau (thay đổi lịch trong các công văn: công văn số 201/ĐHSPHN-ĐT ngày 27/4/2021 và công văn số 204/ĐHSPHN-ĐT ngày 28/4/2021): thời gian các đợt sinh viên học Giáo dục Quốc phòng – Anh ninh tại Hà Nam được điều chỉnh muộn 4 ngày so với lịch cũ trong 2 công văn trên, cụ thể:

-         Đợt 1: từ 9/5/2021 đến 20/5/2021 (thay cho lịch cũ: từ 5/5/2021 đến 16/5/2021),

-         Đợt 2: từ 20/5/2021 đến 31/5/2021(thay cho lịch cũ: từ 16/5/2021 đến 27/5/2021),

-         Đợt 3: từ 31/5/2021 đến 11/6/2021(thay cho lịch cũ: từ 27/5/2021 đến 7/6/2021),

-         Đợt 4: từ 11/6/2021 đến 22/6/2021(thay cho lịch cũ: từ 7/6/2021 đến 18/6/2021),

-         Đợt 5: từ 22/6/2021 đến 3/7/2021(thay cho lịch cũ: từ 18/6/2021 đến 29/6/2021),

-         Đợt 6: từ 3/7/2021 đến 13/7/2021(thay cho lịch cũ: từ 29/6/2021 đến 10/7/2021).

Trong học kỳ này ngoài thời gian sinh viên K70 học GDQP-AN tại phân Hiệu Hà Nam theo lịch trên, sinh viên phải về học các học phần khác tại ĐHSPHN 136 Xuân Thủy Hà Nội theo đúng thời khóa biểu.

Trân trọng

Các thông báo khác