Chi tiết

Đăng ký học vượt một số học phần thạc sĩ đối với SV khoa Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học

Nhà trường ban hành Hướng dẫn số 18/HD-ĐHSPHN ngày 17/01/2023 về việc học vượt một số học phần thạc sĩ như sau:>

I. Giải thích thuật ngữ

Khái niệm “học vượt” sử dụng trong văn bản hướng dẫn này chỉ tất cả các hoạt động liên quan đến việc học và thi trước một số học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ dành cho người học là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

II. Ý nghĩa hoạt động học vượt trong đào tạo thạc sĩ

1. Học vượt trong đào tạo thạc sĩ cho phép sinh viên học cùng lúc chương trình đào tạo đại học và một phần chương trình đào tạo thạc sĩ.

2. Quy định về việc học vượt tạo điều kiện để những sinh viên có phẩm chất, năng lực vượt trội phát huy tối đa những ưu điểm của bản thân.

3. Học vượt nhằm giúp hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ sớm hơn, sớm tham gia thị trường lao động.

4. Học vượt giúp sinh viên khẳng định với nhà trường, với nhà tuyển dụng về năng lực, phẩm chất, khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức chuyên ngành.

III. Khối lượng, hình thức và thời gian học vượt

1. Số tín chỉ tối đa sinh viên được đăng ký học vượt và đề nghị công nhận kết quả học vượt là 15 tín chỉ.

2. Sinh viên đủ điều kiện học vượt được bố trí học, kiểm tra giữa kì và thi cuối kì cùng với khóa học thạc sĩ của năm hiện tại.

IV. Công nhận kết quả học vượt

1. Sinh viên chỉ được công nhận kết quả học vượt của học phần khi hoàn thành việc học, thi và đạt kết quả thi theo quy định.

2. Kết quả học vượt được ghi thành giấy chứng nhận điểm đào tạo trình độ thạc sĩ. Sinh viên có kết quả học vượt được ưu tiên khi xét tuyển đầu vào hệ đào tạo sau đại học theo quy định trong Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Kết quả học vượt là căn cứ để xét công nhận miễn học, miễn thi khi sinh viên trúng tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ.

3. Kết quả học vượt được xem xét công nhận trong thời gian 05 năm. Trong thời gian thực hiện, căn cứ vào sự thay đổi của chương trình đào tạo, Nhà trường xem xét công nhận, chuyển đổi tín chỉ hoặc quy đổi tương đương các học phần đối với từng trường hợp cụ thể.

V. Điều kiện đăng ký học vượt

1. Sinh viên đủ điều kiện đăng ký học vượt khi đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Hoàn thành chương trình học tập hệ đại học chất lượng cao năm thứ 2 trở đi.

b) Có kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên.

2. Các trường hợp đặc biệt khác cần có bản thuyết minh về năng lực, phẩm chất vượt trội có khả năng phát triển ở chuyên ngành/lĩnh vực mà sinh viên dự định học tập, nghiên cứu được Ban Chủ nhiệm khoa xác nhận.

VI. Quy trình đăng ký học vượt, xét duyệt và thông báo danh sách sinh viên học vượt

1. Sinh viên nộp đơn đăng ký học vượt và bảng xác nhận kết quả học tập tạm thời tại các Khoa quản lý chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Khoa).

2. Khoa căn cứ điều kiện đăng ký học vượt để rà soát hồ sơ của từng sinh viên, ấn định danh sách theo từng chuyên ngành đăng ký gửi về Phòng Sau đại học.

3. Phòng Sau đại học thông báo danh sách, mức học phí và thời gian hoàn thành học phí để sinh viên thực hiện.

4. Danh sách đủ điều kiện học vượt là danh sách sinh viên đạt các điều kiện và hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí theo quy định của Nhà trường. Danh sách được thông báo đến các Khoa và sinh viên để biết và thực hiện.

VII. Hiệu lực thi hành

Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày kí.

Việc học vượt áp dụng cho sinh viên các lớp chất lượng cao ở tất cả các Khoa (năm 2023 thí điểm tại các Khoa: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học).

Kế hoạch học vượt được công bố theo từng năm học.

Kể từ năm học 2024-2025, sau khi đánh giá việc học vượt của các sinh viên hệ chất lượng cao, Nhà trường sẽ có hướng dẫn tiếp theo cho các đối tượng khác./.

Xem toàn văn Hướng dẫn số 18/HD-ĐHSPHN tại đây.

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)