Chi tiết

Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 năm học 2018-2019

>

 

Môn thi: NLCB 1

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

78

K1

203

1.5

1.5

 

Môn thi: NLCB 2

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

18

K1

201

5

5

 

2

66

K2

203

6

6

 

3

87

K1

204

0

0

 

4

88

K1

204

0

0

 

5

89

K1

204

0

0

 

6

90

K1

204

1

1

 

7

91

K1

204

0

0.5

Cộng sót điểm

8

92

K1

204

0

0

 

9

104

K1

205

4

4

 

10

151

K1

301

0

0

 

11

249

K1

304

0.5

0.5

 

12

252

K1

304

1

1

 

13

258

K1

304

1.5

1.5

 

14

308

K1

609

2.5

2.5

 

15

340

K1

407

4.5

4.5

 

16

589

K1

408

4

4

 

17

660

K1

604

6.5

6.5

 

18

1085

K4

204

0

0

 

19

1093

K1

204

1

1

 

20

1101

K1

205

1

1

 

21

1106

K1

205

1

1

 

22

1130

K1

206

1

1

 

23

1131

K1

206

2

2

 

24

1156

K1

301

0

0

 

25

1169

K1

301

4

4

 

26

1215

K1

303

6.5

6.5

 

27

1332

K1

401

0

0

 

28

1429

K1

404

0

0

 

29

1434

K1

404

1

1

 

30

1471

K1

406

1

1

 

31

1488

K1

406

2

2

 

32

1489

K1

406

2

2

 

33

1491

K1

407

1

1

 

34

1538

K1

407

1

1

 

35

1569

K1

601

0

0

 

36

1578

K1

601

0

0

 

Môn thi: Đường lối CM của Đảng CSVN

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

197

K1

302

7

7

 

2

285

K1

401

5

7

Chấm sót ý

3

333

K1

402

3

3

 

4

335

K1

402

5

5.5

Chấm sót ý

5

338

K1

402

3

3

 

6

561

K1

601

5

6

Chấm sót ý

7

588

K1

603

3

4

Chấm sót ý

8

1171

K1

302

3

3

 

9

1177

K1

302

3

3

 

10

1180

K1

302

4

4

 

11

1373

K1

404

7

7

 

Môn thi: Tư tưởng HCM 

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

120

K1

302

8

8.5

Chấm sót ý

2

13

K1

204

6

7

Chấm sót ý

Môn thi: Tâm lý học

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

119

K1

205

8

8

 

2

153

K1

301

6.5

7.5

Cộng sai

3

1001

K1

201

6.5

7.5

Cộng sai

 

 

 

 

 

 

 

Môn thi: Giáo dục học 

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

21

K1

201

5

5

 

Môn thi: Giao tiếp sư phạm

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

24

K1

202

8

8

 

2

101

K1

205

7.5

7.5

 

3

104

K1

205

7

7

 

4

137

K1

301

8

8

 

Môn thi: Tiếng Trung 1

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

171

K

603

9.5

9.5

 

Môn thi: Tiếng Trung 3

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

210

K

210

7

7

 

 

Môn thi: Tiếng Anh 3-A2

SBD

Phòng thi

Điểm

Tổng Điểm

Điểm PK

Tổng ĐiểmPK

Lý do thay đổi điểm

 

 

 

TN

V

Trắc nghiệm

Viết

 

2010

K

604

57

20

7.5

57

25

8

chấm sót ý bài viết

2128

K

608

37

22

6

37

22

6

 

 

Các thông báo khác