Chi tiết

Kế hoạch thi môn chung học kỳ 1 năm học 2022-2023

>

Nhà trường thông báo lịch thi môn chung của sinh viên cuối học kỳ 1 năm học 2022-2023

Sinh viên lưu ý:

- Trong trường hợp bất khả kháng không thể tham gia thi, sinh viên làm đơn hoãn thi (theo mẫu 1) có kèm minh chứng và gửi về TT Đảm bảo chất lượng (P.618 - Nhà Hiệu bộ) trước thời gian thi của môn thi.

- Nếu SV đã được hoãn thi từ học kỳ trước cần thi bổ sung thì làm đơn thi bổ sung (theo mẫu 2) và gửi về TT Đảm bảo chất lượng (P.618 - Nhà Hiệu bộ) trước ngày 18.12.2022.

Sinh viên có vấn đề cần thắc mắc liên hệ Trung tâm ĐBCL theo email:  thimonchunghnue@gmail.com ; số điện thoại 02437547737 máy lẻ 618 để được giải đáp

Lịch thi

Mẫu đơn xin hoãn thi

Mẫu đơn xin bổ sung thi