Chi tiết

Quy định về môn học GDQPAN trong trường đại học

Để tốt nghiệp đại học, SV cần hoàn thành chương trình môn học GDQPAN gồm 4 học phần bắt buộc.>

I. Chương trình GDQPAN

- Học phần 1: Đường lối quốc phòng và An ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Mã HP: DEFE 105, số tiết: 45 tiết.

- Học phần 2: Công tác quốc phòng và an ninh

Mã HP: DEFE 106, số tiết: 30 tiết.

- Học phần 3: Quân sự chung

Mã HP: DEFE 205, số tiết: 30 tiết.

- Học phần 4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

Mã HP: DEFE 206, số tiết: 60 tiết.

Đọc thêm Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT để tìm hiểu Chương trình chi tiết môn GDQPAN. 

II. Tổ chức GDQPAN

- Học phần 3, 4 được tổ chức giảng dạy, thực hành tập trung tại Phân hiệu Hà Nam. Nhà trường ấn định danh sách SV về Phân hiệu Hà Nam học HP3, HP4 theo đợt/học kì. Trong thời gian học GDQPAN tập trung tại Phân hiệu Hà Nam, SV được nghỉ học các môn văn hóa tại Trụ sở chính Hà Nội. 

- Học phần 1, 2 được tổ chức giảng dạy tại Trụ sở chính Hà Nội hoặc ở Phân hiệu Hà Nam. Tùy theo điều kiện cụ thể, Nhà trường tổ chức cho SV đăng kí HP1, HP2 trên Cổng đăng kí TC hoặc ấn định lịch học và danh sách lớp SV.

Trước mỗi học kì, Nhà trường có thông báo cụ thể về kế hoạch tổ chức GDQPAN cho SV. Ngoài thời gian học môn GDQPAN, SV có thể học một số môn văn hóa/học kì theo Kế hoạch của Nhà trường.   

III. Đối tượng được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN (Điều 4, Thông tư 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH)

1. Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN:

a) SV có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) SV đã có chứng chỉ GDQP&AN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) SV là người nước ngoài.

2. Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm: SV có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

3. Đối tượng được miễn học, các nội dung thực hành kỹ năng quân sự:

a) SV là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) SV không đủ sức khỏe về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành;

c) SV đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

4. Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN:

a) SV vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi SV điều trị;

b) SV là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

5. Hết thời gian tạm hoãn, cơ sở giáo dục bố trí cho SV vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

Nếu thuộc diện được miễn, tạm hoãn học môn học GDQP&AN thì SV viết đơn kèm minh chứng và gửi Khoa GDQPAN để được xem xét miễn, tạm hoãn học GDQPAN. 

IV. Sinh viên có thể liên hệ với cán bộ giáo vụ Khoa GDQPAN để tìm hiểu thêm các quy định đối với môn GDQPAN hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng kí và học GDQPAN.

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)