Chi tiết

ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ III Năm học (2018 - 2019)

Thông tin phản ánh về Email : ngannguyenthimai@hnue.edu.vn>

1. Lịch đăng ký tín chỉ.

- Từ ngày 21/06/2019 -- >27/06/2019: Sinh viên K65, bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phân mềm).

- Từ ngày 22/06/2019 -- >28/06/2019: Sinh viên K66, K67, bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phân mềm).

- Từ ngày 23/06/2019 -- >30/06/2019: Sinh viên K68, bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phân mềm).

Lịch trình đăng ký tín chỉ  TKB kỳ III năm học 2018-2019 (bao gồm đăng ký học đi và học lại).

TKB Môn chung

TKB Môn Chuyên ngành 

Khóa

Tên khoa

Giờ

Ngày

 

K65

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

05h00–>12h00

21/06/2019 -- >27/06/2019

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

07h00 – >12h00

21/06/2019 -- >27/06/2019

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

09h00 – >12h00

21/06/2019 -- >27/06/2019

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

11h00 –>12h00

21/06/2019 -- >27/06/2019

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

1300 - >12h00

21/06/2019 -- >27/06/2019

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

15h00 - >12h00

21/06/2019 -- >27/06/2019

 

K66

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

05h00–>12h00

22/06/2019 -- >28/06/2019

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

7h00 – >12h00

22/06/2019 -- >28/06/2019

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

9h00 – >12h00

22/06/2019 -- >28/06/2019

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

10h00 –>12h00

22/06/2019 -- >28/06/2019

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

11h00 - >12h00

22/06/2019 -- >28/06/2019

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

12h00 - >12h00

22/06/2019 -- >28/06/2019

 

Khóa

Tên khoa

Giờ

Ngày

 

K67

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

12h00–>12h00

22/06/2019 -- >28/06/2019

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

13h00 – >12h00

22/06/2019 -- >28/06/2019

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

15h00 – >12h00

22/06/2019 -- >28/06/2019

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

16h00 –>12h00

22/06/2019 -- >28/06/2019

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

17h00 - >12h00

22/06/2019 -- >28/06/2019

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

18h00 - >12h00

22/06/2019 -- >28/06/2019

 

K68

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

6h00–>12h00

23/06/2019 -- >30/06/2019

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

8h00 – >12h00

23/06/2019 -- >30/06/2019

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

9h00 – >12h00

23/06/2019 -- >30/06/2019

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

10h00 –>12h00

23/06/2019 -- >30/06/2019

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

11h00 - >12h00

23/06/2019 -- >30/06/2019

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

12h00 - >12h00

23/06/2019 -- >30/06/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Lịch chỉnh sửa TKB, rút bớt tín chỉ và giải quyết đơn từ khiếu nại     

    

Khóa

Thời gian/Nội dung

Lý do

Địa điểm

 

K65, K66

01/07/2018 --- >07/07/2019

(Sinh viên có thể chỉnh sửa TKB)

- Do một số lớp tín chỉ thông báo hủy == > Sinh viên phải có trách nhiệm lên mạng đăng ký lại lớp khác.

- Do sự lựa chọn ban đầu chưa phù hợp == > Sinh viên vào mạng đăng ký lại TKB

- Sinh viên tự vào mạng để đăng ký lại

01/07/2018 --- >07/07/2019

- Sinh viên rút bớt tín chỉ

- Sinh viên khiếu nại TKB

- Do đăng ký quá nhiều hoặc hoàn cảnh gia đình, ..

== > Sinh viên cần rút bớt tín chỉ

- Sinh viên chưa thỏa mãn về việc đăng ký tín chỉ == > Viết đơn xin xác nhận của BCN khoa, sau đó gửi đến phòng Đào tạo để xem xét và giải quyết

- Đăng ký rút bớt tín chỉ tại phòng 204 Đào tạo.

- Nộp đơn khiếu nại tại phòng 204 Đào tạo

 

K67, K68

01/07/2018 --- >07/07/2019

 (Sinh viên có thể chỉnh sửa TKB)

- Do một số lớp tín chỉ thông báo hủy == > Sinh viên phải có trách nhiệm lên mạng đăng ký lại lớp khác.

- Do sự lựa chọn ban đầu chưa phù hợp == > Sinh viên vào mạng đăng ký lại TKB

- Sinh viên tự vào mạng để đăng ký lại

01/07/2018 --- >07/07/2019

- Sinh viên rút bớt tín chỉ

- Sinh viên khiếu nại TKB

- Do đăng ký quá nhiều hoặc hoàn cảnh gia đình, ..

== > Sinh viên cần rút bớt tín chỉ

- Sinh viên chưa thỏa mãn về việc đăng ký tín chỉ == > Viết đơn xin xác nhận của BCN khoa, sau đó gửi đến phòng Đào tạo để xem xét và giải quyết

- Đăng ký rút bớt tín chỉ tại phòng 204 Đào tạo.

- Nộp đơn khiếu nại tại phòng 204 Đào tạo

 

* Ghi chú: Sinh viên phải chịu  trách nhiệm về việc đăng ký tín chỉ của mình, hết thời hạn trên nhà trường sẽ dừng giải quyết đơn từ khiếu nại.

3. Danh sách giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) các khoa(danh sách BCN các khoa công bố)

Mọi thắc mắc về môn chuyên ngành sinh viên liên hệ với giáo vụ khoa hoặc cố vấn học tập của khoa.

TT

Khoa

Tên giáo vụ

Điện thoại

Email giáo vụ

1

Khoa Toán

Cô Thuỷ

0915509969

<thuy.gvtoan@yahoo.com.vn>

2

Khoa CNTT

Cô Hà

0914764730

ttha@hnue.edu.vn

3

Khoa Lý

Cô Vân Anh

0982355589

dtvanh@hnue.edu.vn

4

Khoa Văn

Cô Nguyên

0903252899

ntnguyen1111@yahoo.com.vn

5

Khoa Sử

Thầy Bằng

0912128428

 bangnv@hnue.edu.vn

6

Khoa GD Đặc Biệt

Cô Yến

0985928585

<yenphamhai12@gmail.com>

7

Khoa GD Quản lý

Cô Vân Anh

0983215455

<vananh@hnue.edu.vn>

8

Khoa Việt Nam học

Cô Vân

0945823307

tranvanvnh@gmail.com

9

Khoa Tiếng Anh

Cô  Huyền

0989143174

<huyenntt@hnue.edu.vn>

10

Khoa  Nghệ thuật

Thầy Điền

01687469999

dienlh@hnue.edu.vn

11

Khoa Mầm Non

Cô Hà

0985178669

<phha1973@yahoo.com>

12

Khoa Tiểu học

Cô Dung

0975580168

 

13

Khoa GDTâm Lý

Cô Thuý

0945100696

 thuyptd@hnue.edu.vn

14

Khoa Tiếng Pháp

Cô Hiền

0988157388

 

15

Khoa GD Thể Chất

Thầy Tùng

0915005939

<tungdd@hnue.edu.vn>

16

Khoa SP Kỹ thuật

Thầy Sơn

0918477098

<sonln@hnue.edu.vn>

17

Khoa GDQP-AN

Thầy Việt

0986469012

 

18

Khoa Địa

Cô Lan

0913383226

 

19

Khoa LL Chính trị

Cô Mai

0988653603

<maipn@hnue.edu.vn>

20

Khoa Hoá

Cô Liên

0969156262

<thuyliendhsphn@gmail.com>

21

Khoa Sinh

Cô Tuyết

0989136508

tuyettta@yahoo.com

22

Khoa Triết học

Cô Hương

0989660431

chauanh061207@yahoo.com.vn

23

Khoa  CTXH

Cô Thư

0977531878

anhthuthuclan@yahoo.com

24

BM Tiếng Nga

Cô Hương

0983680911

k.tiengnga@hnue.edu.vn

25

BM Tiếng Trung

Cô Linh

0943924919

ttq@hnue.edu.vn

 

 

Các thông báo khác
Hướng dẫn nộp học phí (10/22/2020 08:31:25)
Cách phòng chống virus Corona (02/03/2020 22:17:07)
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 15:29:16)
Xử lý trùng lịch thi (04/26/2019 15:13:46)
Lịch thi các lớp VB2 năm 2018 (05/05/2018 09:54:51)