Chi tiết

Hủy các lớp Giáo dục quốc phòng HK2 năm học 2019-2020

>

Lớp/ nhóm

Tên học phần

Số tc

Số sv đăng ký

Số sv tối thiểu

Số sv tối đa

Lịch học

Phòng học

DEFE 102-K68GDQP-LT10

Giáo dục QP-AN (2)

 

2

6

50

120

CN(T1-5)
 

109C

DEFE 102-K68GDQP-LT12

Giáo dục QP-AN (2)

 

2

4

50

120

CN(T1-5)
 

113C

DEFE 102-K68GDQP-LT14

Giáo dục QP-AN (2)

 

2

15

50

120

CN(T1-5)

 

309C

 

       * Sinh viên đã đăng ký thành công vào các lớp trên sẽ bị hủy vì không đủ số lượng sinh viên để mở lớp. Vì vậy sinh viên đã bị hủy môn Giáo dục QP-AN (2) vào trang cá nhân của mình để đăng ký lại lịch học mới.

       Thông tin liên quan đến đăng ký tín chỉ Email : ngannguyenthimai@hnue.edu.vn.

 

Các thông báo khác