Chi tiết

Thông báo đăng ký xét Tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020-2021

>

Nhà trường mở đăng ký xét Tốt nghiệp đợt 2 cho sinh viên các khóa 65, 66, 67 từ ngày 23/4/2021 đến hết ngày 07/5/2021.

Các bước tiến hành:

B1: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản đào tạo theo hệ thống tín chỉ

B2: Chọn Đăng ký xét tốt nghiệp

B3: Xóa các đăng ký từ trước (nếu có)

B4: Đăng ký xét TN đợt 2 năm học 2020-2021

 

Các thông báo khác