Chi tiết

Đăng ký xét TN học kỳ 3 năm học 2019-2020

>

Nhà trường mở đăng ký xét tốt nghiệp học kỳ 3 năm  học 2019-2020 cho sinh viên các khóa từ K64 đến K66 (các khóa khác nếu TN đề nghị liên hệ với các thầy/cô giáo vụ khoa). Nếu trong năm học đã đăng ký xét TN thì không phải đăng ký lại.

Cập nhật: Sinh viên đăng ký LẠI theo đợt xét TN: ĐỢT 3 NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian từ ngày 26/8/200 đến hết ngày 03/9/2020.

Lưu ý: Sinh viên muốn tốt nghiệp bắt buộc phải đăng ký xét TN trước, nộp các xác nhận Ngoại ngữ ở VP khoa và phải hoàn thành các nghĩa vụ nộp học phí.

Các thông báo khác