Chi tiết

Thông báo Lịch thu học phí Học kỳ 1 năm học 2019-2020

>
Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ - CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;
            Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
Căn cứ Quyết định số 4319/QĐ - ĐHSPHN ngày 11 tháng 07 năm 2019 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học 2019 – 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
            Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định thời gian thu học phí HK1/2019-2020 như sau:
     I. Định mức học phí (theo tín chỉ) hệ đào tạo đai học như sau:
Các ngành khoa học xã hội:                                    270.000đ/tín chỉ
Các ngành khoa học tự nhiên, TDTT, nghệ thuật: 320.000đ/tín chỉ
            Định mức này được áp dụng chung cho tất cả các hệ đào tạo đại học chính quy bao gồm:
 - Hệ cử nhân ngoài sư phạm
 - Học chương trình thứ hai
 - Học lại và học cải thiện của sinh viên hệ sư phạm
            *Sinh viên học theo tín chỉ sẽ nộp học phí theo số tín chỉ đã đăng ký trong kỳ (không bao gồm số tín chỉ học lần đầu đối với các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng); sinh viên học lại, học cải thiện các học phần này phải đóng tiền học phí học lại, học cải thiện theo qui định.        
  1. Thời gian thu học phí:
TT
Đối tượng nộp học phí
Thời gian nộp
Phương thức nộp
1
Sinh viên hệ sư phạm học lại, học cải thiện
 
Từ 16/10/2019
đến 04/11/2019
 
   
Nộp qua ngân hàng
(Có hướng dẫn cụ thể dưới đây)
2
Sinh viên học chương trình thứ 2
3
Sinh viên hệ cử nhân ngoài sư phạm
III. Hướng dẫn nộp tiền qua ngân hàng:
Khi đến giao dịch tại ngân hàng (hoặc chuyển khoản qua mạng) sinh viên thực hiện cú pháp sau:
          Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi
     Số tài khoản:         3100201025091
     Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi
      Số tiền:            
      Nội dung: 675105095  Nguyen Van A nop tien  HK1
                            mã số SV           họ và tên           
Ví dụ cụ thể:
Sinh viên Nguyễn Văn A, khoa CNTT, mã sinh viên 675105095 muốn nộp học phí của HK1/19-20, với số tín chỉ là 15 tín (bao gồm 3 tín chỉ học lại  ngành Sư phạm CNTT và 12 tín chỉ học Chương trình 2 ngành Giáo dục tiểu học) thực hiện 01 giao dịch như sau:  
      * Số tiền phải nộp
 Học phí học lại ngành SP CNTT:                      3 tín chỉ x 320.000đ =    960.000đ
 Học phí học CT2 ngành Tiểu học:                 12 tín chỉ x 270.000đ = 3.240.000đ
                                          Tổng số tiền:                                                      4.200.000đ
Thực hiện giao dịch:
          Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi
     Số tài khoản:          3100201025091
     Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi
      Số tiền:             4.200.000đ
      Nội dung: 675105095  Nguyen Van A nop tien  HK1
                            mã số SV           họ và tên           
      Lưu ý: Nội dung nộp tiền bắt buộc phải ghi đầy đủ mã sinh viên, họ tên sinh viên, loại học phí để phục vụ công tác quản lý hệ thống. Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).
 Ghi chú:
-  Sau thời gian trên, những sinh viên chưa nộp đủ học phí (kể cả học phí của các kỳ trước) sẽ không được tham gia dự thi tất cả các môn thi của HK1/19-20.
Đề nghị Ông (Bà) Trưởng các khoa thông báo, đôn đốc nhắc nhở sinh viên của khoa mình thực hiện đúng quy chế đào tạo, hoàn thành việc nộp học phí đúng thời hạn quy định.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, chưa hợp lý, đề nghị các khoa có ý kiến về trường để kịp thời điều chỉnh, bổ sung./.

 

Các thông báo khác