Chi tiết

ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ CÁC BẬC ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2020-2021

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 3032/QĐ-ĐHSPHN ngày 11/ 08/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)>

Đơn vị tính: Đồng

TT

Bậc đào tạo

Mức thu học phí năm học 2020 - 2021

Mức học phí/tháng

Tính theo năm học     (10 tháng)

Mức thu/1 tín chỉ

A

Đào tạo đại học

 

 

 

 

Khoa học xã hội

980.000

       9.800.000

300.000

 

Khoa học tự nhiên

1.170.000

11.700.000

360.000

B

Đào tạo sau đại học

 

 

 

1

Đào tạo thạc sĩ

 

 

 

 

Khoa học xã hội

1.470.000

14.700.000

 

 

Khoa học tự nhiên

1.755.000

17.550.000

 

2

Đào tạo tiến sĩ

 

 

 

 

Khoa học xã hội

2.450.000

24.500.000

 

 

Khoa học tự nhiên

2.925.000

29.250.000

 

 

 

Các thông báo khác