Chi tiết

Mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học 2019-2020

>

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 4319 /QĐ-ĐHSPHN ngày 11/ 07/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

Áp dụng từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 đến 31 tháng 7 năm 2020

                                                                                                                                    Đơn vị tính: Đồng

TT

Bậc đào tạo

Mức thu học phí năm học 2019 – 2020

Mức học phí/tháng

Tính theo năm học     (10 tháng)

Mức thu/1 tín chỉ

A

Đào tạo đại học

 

 

 

 

Khoa học xã hội

890.000

8.900.000

270.000

 

Khoa học tự nhiên

1.060.000

10.600.000

320.000

B

Đào tạo sau đại học

 

 

 

1

Đào tạo thạc sĩ

 

 

 

 

Khoa học xã hội

1.335.000

13.350.000

 

 

Khoa học tự nhiên

1.590.000

15.900.000

 

2

Đào tạo tiến sĩ

 

 

 

 

Khoa học xã hội

2.225.000

22.250.000

 

 

Khoa học tự nhiên

2.650.000

26.500.000

 

 

Các thông báo khác