Chi tiết

Hướng dẫn sinh viên thi môn chung hình thức Tiểu luận/bài tập lớn học kỳ 2 năm học 2021-2022

>

Các em xem chi tiết tại đây

 

Sinh viên có vấn đề cần thắc mắc liên hệ Trung tâm ĐBCL theo email:  thimonchunghnue@gmail.com ; số điện thoại 02437547737 máy lẻ 618 để được giải đáp.

Các thông báo khác