Chi tiết

HỦY LỚP TÍN CHỈ KỲ 2 NĂM HỌC 2023 – 2024

>

THÔNG BÁO: HỦY LỚP TÍN CHỈ KỲ 2 NĂM HỌC 2023 – 2024

 

       * Sinh viên đã đăng ký thành công vào các lớp bị hủy nói trên, đề nghị lên mạng điều chỉnh TKB cá nhân vào các lớp không bị hủy.

       * Thời gian giải quyết chuyển lớp hủy sang lớp không bị hủy online từ ngày 17/12/2023 đến 20/12/2023. Thông tin liên quan đến đăng ký tín chỉ Email : ngannguyenthimai@hnue.edu.vn.

Các thông báo khác