Chi tiết

Lịch thi các học phần HK1 năm học 2018-2019

>
1. Khoa CNTT      2. Khoa Địa lý     3.  Khoa GDĐB     4. Khoa GDMN     5. Khoa GDQP     
6. Khoa GDTC    7. Khoa GDTH     8. Khoa Hóa học     9. Khoa Lịch sử     10. Khoa LLCT-GDCD
11. Khoa Nghệ Thuật    12. Khoa Tiếng Pháp     13. Khoa QLGD    14. Khoa Sinh học    15. Khoa SPKT    
16. Khoa SPTA    17. Khoa TLGD    18. Khoa Toán-Tin    19. Khoa Triết học    20. Khoa Ngữ văn
21. Khoa Vật lý    22. Khoa VNH     23. Khoa CTXH    24. Môn chung
 
 

Môn chung

Khoa CNTT

Khoa CTXH

Khoa Địa lý

Khoa GDĐB

Khoa GDMN

Khoa GDQP

Khoa GDTC

Khoa GDTH

Khoa Hóa học

Khoa Lịch sử

Khoa LLCT - GDCD

Khoa Nghệ thuật

Khoa Ngữ văn

Khoa QLGD

Khoa Sinh học

Khoa SPKT

Khoa Tiếng Anh

Khoa Tiếng Pháp

Khoa TLGD

Khoa Toán Tin

Khoa Triết học

Khoa Vật lý

Khoa Việt Nam học

 

 

Các thông báo khác