Chi tiết

Thông báo cho SV K71 tạm nghỉ học các môn văn hóa trong thời gian học GDQP&AN