Chi tiết

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ BỔ SUNG HK2 NĂM HỌC 2018-2019

>

Đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (danh sách kèm theo).

Xét theo đề nghị của một số Ông (Bà) trưởng các khoa đề nghị, Nhà trường xem xét tạo điều kiện thu bổ sung cho các em sinh viên.

Do vậy nhà trường sẽ tiếp tục thu học phí cho sinh viên toàn trường từ ngày 11/04 đến ngày 18/04/2019 (sinh viên nộp tiền qua ngân hàng theo số tài khoản tại Thông báo 11/ĐHSPHN ngày 07/01/2019). 

Ngoài thời gian trên nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp  nộp học phí không đúng hạn nào của sinh viên. Sinh viên sẽ không được tham gia dự thi tất cả các môn của học kỳ 2/2018-2019 nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí trong thời gian quy định (kể cả học phí nợ của các kỳ trước).

Đề nghị Ông ( Bà) trưởng các khoa thông báo, đôn đốc nhắc nhở sinh viên của khoa mình thực hiện đúng quy chế (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), hoàn thành việc nộp học phí đúng thời hạn quy định đồng thời xử lý các sinh viên nộp học phí không đúng hạn theo qui định trong quy chế trên.

Qui trình nộp học phí muộn của sinh viên (đối với tất cả các sinh viên nộp học phí sau ngày 27/03/2019) như sau:

- Bước 1: Làm đơn xin nộp học phí muộn, xin xác nhận của QLSV (Giáo vụ ) và BCN khoa, nộp cho cán bộ QLSV (Giáo vụ ) của khoa (những sinh viên không có đơn sẽ không được cập nhật học phí).

- Bước 2: Nộp học phí tại ngân hàng ngày từ ngày 11/04/2019 đến  ngày 18/04/2019

- Bước 3: QLSV (Giáo vụ ) nộp đơn cho phòng KH-TC vào ngày 19 và ngày 22/04/2019

Lưu ý: Những sinh viên đã nộp học phí từ ngày 28 tháng 3 tại ngân hàng mà chưa được cập nhật thì chỉ cần nộp đơn tại QLSV  và  không phải nộp tiền nữa (nếu đủ tiền và đúng tài khoản).


 

Các thông báo khác