Chi tiết

Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 năm học 2019-2020

>

Môn thi: NLCB1

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

111

K1

203

7

7

 

Môn thi: NLCB 2

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

40

K1

202

2

2.5

Cộng sót

2

103

K1

204

1

1.5

Cộng sót

3

168

K1

301

1

1

 

4

203

K1

303

5.5

6

Cộng sót

5

224

K1

303

1

1

 

6

314

K1

401B

6.5

6.5

 

7

530

K1

601

1

1

 

8

670

K1

607

1.5

1.5

 

9

708

K1

608

6

6

 

10

710

K1

608

2.5

3

Cộng sót

11

746

K1

608B

0

0

 

12

1021

K1

201

3

3

 

13

1053

K1

203

4

4

 

14

1094

K1

204

5.5

6

Cộng sót

15

1123

K1

205

3

3

 

16

1204

K1

303

1

1

 

17

1222

K1

304

0

3

Chấm sót tờ

18

1319

K1

402

0

0

 

19

1323

K1

403

2.5

2.5

 

20

1356

K1

404

5

7.5

Chấm sót tờ

21

1362

K1

404

4

4.5

Cộng sót

22

1465

K1

407B

0

0

 

23

1477

K1

407B

0

0

 

24

1479

K1

407B

0

0

 

25

1480

K1

407B

0

0

 

26

1481

K1

407B

0

0

 

27

1514

K1

408

0

0

 

28

1515

K1

408

0

0

 

29

1524

K1

601

1

1

 

30

1525

K1

601

0

0

 

31

1533

K1

601

0

0

 

32

1562

K1

603

0

0

 

33

1587

K1

604

0

0.5

Cộng sót

34

1593

K1

604

2

2

 

35

1670

K2

607

2.5

2.5

 

36

1671

K1

607

3

3

 

37

1689

K1

608

1

1

 

Môn thi: Triết học Mác Lê nin (K69)

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

31

K1

202

4

5

Cộng sót

2

34

K1

202

7.5

8

Cộng sót

3

183

K1

302

5

6

Cộng sót

4

284

K1

401

0

6

chưa chấm

5

285

K1

401

0

2

chưa chấm

6

577

K1

604

7

8

Cộng sót

7

2642

K1

606

8

8

 

8

2803

K1

805

4

5

Cộng sót

9

2840

K1

901

1

1

 

Môn thi: Đường lối CM của Đảng CSVN

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

43

K1

202

2

2

 

2

217

K1

304

6

6

 

3

319

K1

404

1

1

 

4

446

K1

601

4

4

 

5

1338

K1

404

7

7

 

6

1341

K1

404

6

6.5

Chấm sót ý câu 1

7

1347

K1

404

6

6

 

8

1480

K1

601

1

1

 

9

1564

K1

605

2

2

 

Môn thi: Cơ sở văn hoá VN

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

1233

K1

304

5

5

 

2

1485

K1

603

0

6

Lên điểm sót

3

1762

K1

909

5

5.5

Cộng nhầm

Môn thi: Tâm lý học  giáo dục

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

3

2

K1

201

5.5

6.5

Chấm sót ý câu 1

1

859

K1

904

6

6

 

2

2586

K1

605

8

8

 

Môn thi: Giáo dục học

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

72

K1

303

6.5

7

Cộng sót 1 ý

2

75

K1

303

4

4.5

Cộng sót 1 ý

Môn thi: Giao tiếp sư phạm

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

24

K1

202

8

8

 

Môn thi: Nhập môn KHTN&CN

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

48

K1

202

7.5

9

Chấm chặt câu 1, 2b

2

175

K1

302

6

7

Chấm chặt câu 1

3

177

K1

302

6.5

7.5

Chấm chặt câu 1, 3

4

180

K1

302

5

5

 

5

352

K1

404

1

1

 

6

415

K1

407

8

9

Chấm chặt câu 3

Môn thi: Tiếng Anh1 - A2 (K69)

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

11

V

306

7.5

7.5

 

2

127

V

501

6

6

 

3

355

K1

804

7.5

7.5

 

Môn thi: Tin học đại cương (K69)

STT

SBD

Phòng thi

Điểm

Điểm PK

Lý do thay đổi điểm

1

89

503

15h

0

0

 

2

130

505

15h

0

0

 

3

242

506

15h

0

9

Sai mã đề

4

250

506

15h

0.5

4.5

SV lưu sai tên

5

344

809

15h

0

0

 

6

527

810

7h

0.5

1.5

Chấm sót ý

7

530

810

7h

1

3

Chấm sót ý

8

531

810

7h

0

0

 

9

536

810

7h

1

1

 

10

539

810

7h

0.5

2

Chấm thiếu ý

11

542

809

7h

0

0

 

12

544

809

7h

1

6

Chấm nhầm bài

13

554

506

9h

0

0

 

14

626

505

13h

1

0

 

15

673

507

13h

0

0

 

16

681

811

9h

0

0

 

 

Các thông báo khác