Chi tiết

Về việc xử lý trùng lịch thi

>

Để giải quyết việc trùng lịch thi của sinh viên học chương trình đào tạo thứ hai, nhà trường hướng dẫn Khoa và sinh viên thực hiện các công việc sau:

1. Sinh viên trùng lịch thi có thể lựa chọn học phần thi trong chương trình thứ nhất hoặc chương trình thứ hai. Đối với học phần còn lại, sinh viên làm đơn nộp cho cán bộ giáo vụ khoa phụ trách học phần này để đăng ký thời gian thi.

2. Cán bộ giáo vụ khoa tiếp nhận đơn và thông báo ngay cho sinh viên ngày giờ sinh viên được bố trí thi. Thời gian được Khoa tính toán và sắp xếp cùng thời gian với một học phần nào đó. Đề thi được sử dụng là đề thi số hai của học phần này.

3. Mẫu đơn có thể tải tại đây

 

Các thông báo khác