Chi tiết

Thông báo đối với những sinh viên Thực tập sư phạm

>

Căn cứ Quy chế đào tạo theo tin chỉ của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Căn cứ quy định đăng ký Thực tập sư phạm - Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo cho các sinh viên đăng ký thực tập Sư phạm học kỳ 1 năm học 2019-2020

1. Lịch thực tập sư phạm đã chốt đến thời điểm 15h00 ngày 15/8/2019

2. Sinh viên đã đăng ký TTSP không được đăng ký các học phần khác trong HK. Nếu SV đã đăng ký đề nghị rút các HP còn lại. (Liên hệ cô Ngân ngannguyenthimai@hnue.edu.vn nếu không hủy được các HP đã đăng ký)

Kính báo!

Các thông báo khác