Chi tiết

Đối chiếu học phí HK3 năm học 2018-2019

>

Phòng KH-TC đã cập nhật toàn bộ dữ liệu nộp học phí HK3/2018-2019 của sinh viên  qua ngân hàng lên trên phần mềm tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã, không có tên........ Vì vậy đề nghị các em đối chiếu nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản...... lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung, Cô Dung) đối chiếu từ ngày 1/08 đến hết ngày 05/08/2019;  ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

---------------------------------------------------------------------------

Phòng KH-TC đã cập nhật toàn bộ dữ liệu nộp học phí của sinh viên qua ngân hàng từ ngày17/7/2019 đến ngày 28/07/2019 lên trên phần mềm tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã, không có tên........ Vì vậy đề nghị các em đối chiếu nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản...... lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung, Cô Dung) đối chiếu từ ngày 30/07 đến hết ngày 02/08/2019;  ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

---------------------------------------------------------------------------

Phòng KH-TC đã cập nhật toàn bộ dữ liệu nộp học phí của sinh viên qua ngân hàng từ ngày 17/7/2019 đến ngày 22/07/2019 lên trên phần mềm tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã, không có tên...Vì vậy đề nghị các em đối chiếu nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản...lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung, Cô Dung) đối chiếu từ ngày  24/07 đến hết ngày 29/07/2019; Ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

 

Trân trọng!

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)