Chi tiết

Đối chiếu học phí HK2 năm học 2018-2019

>

 

Phòng KH-TC đã hoàn thành việc cập nhật dữ liệu nộp học phí HK2/2018-2019 của sinh viên qua ngân hàng đến hết ngày 27/03/2019 lên trên phần mềm tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã, không có tên........ Vì vậy đề nghị các em đối chiếu số tiền đã nộp trên trang cá nhân nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản...... lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung, Cô Dung) đối chiếu từ ngày  29/03 đến hết ngày 05/04/2019;  ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

Trân trọng!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Phòng KH-TC đã cập nhật dữ liệu nộp học phí HK2/2018-2019 của sinh viên qua ngân hàng đến hết ngày 21/03/2019 lên trên phần mềm tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã, không có tên........ Vì vậy đề nghị các em đối chiếu nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản...... lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung, Cô Dung) đối chiếu từ ngày  22/03 đến hết ngày 30/03/2019;  ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

Trân trọng!

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Phòng KH-TC đã cập nhật dữ liệu nộp học phí HK2/2018-2019 của sinh viên qua ngân hàng đến hết ngày 17/03/2019 lên trên phần mềm tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã, không có tên........ Vì vậy đề nghị các em đối chiếu nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản...... lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung, Cô Dung) đối chiếu từ ngày  18/03 đến hết ngày 22/03/2019;  ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

Trân trọng!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng KH-TC đã cập nhật dữ liệu nộp học phí HK2/2018-2019 của sinh viên qua ngân hàng đến hết ngày 10/03/2019 lên trên phần mềm tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã, không có tên........ Vì vậy đề nghị các em đối chiếu nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản...... lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung, Cô Dung) đối chiếu từ ngày  12/03 đến hết ngày 20/03/2019;  ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

Trân trọng!

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)