Chi tiết

Thông báo lịch thu học phí HK2 năm học 2018-2019

>

Căn cứ Quyết định số 4853/QĐ - ĐHSPHN ngày 16 tháng 07 năm 2018 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học 2018 – 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

          Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định thời gian thu học phí HK2/2018-2019 như sau:

I. Định mức học phí (theo tín chỉ) hệ đào tạo đai học  như sau:

Các ngành khoa học xã hội:                                            250.000đ/tín chỉ

Các ngành khoa học tự nhiên, TDTT, nghệ thuật:                     300.000đ/tín chỉ

    Định mức này được áp dụng chung cho tất cả các hệ đào tạo đại học chính quy bao gồm:

 - Hệ cử nhân ngoài sư phạm

 - Học chương trình thứ hai

 - Học lại và học cải thiện của sinh viên hệ sư phạm

*Sinh viên  học theo tín chỉ sẽ nộp học phí theo số tín chỉ đã đăng ký trong kỳ ( không bao gồm số tín chỉ học lần đầu đối với các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) ; sinh viên học lại, học cải thiện các học phần này phải đóng tiền học phí học lại, học cải thiện theo qui định.

    II. Thời gian thu học phí: ( Thu 01 đợt duy nhất)

TT

Đối tượng nộp học phí

Thời gian nộp

Phương thức nộp

1

Sinh viên hệ sư phạm học lại, học cải thiện

Từ 04/03/2019

đến 25/03/2019

   

Nộp qua ngân hàng

(Có hướng dẫn cụ thể dưới đây)

2

Sinh viên học chương trình thứ 2

3

Sinh viên hệ cử nhân ngoài sư phạm

III. Hướng dẫn nộp tiền qua ngân hàng:

Khi đến giao dịch tại ngân hàng (hoặc chuyển khoản qua mạng) sinh viên thực hiện cú pháp sau:

          Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

     Số tài khoản:         3100201025091

     Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

      Số tiền:            

      Nội dung: 665603005  Nguyen Van A nop tien  HK2

                       mã số SV        họ và tên                

Ví dụ cụ thể :

Sinh viên Nguyễn Văn A, khoa Địa , mã sinh viên 665603005 muốn nộp học phí của HK2/18-19, với số tín chỉ là 25 tín ( bao gồm 3 tín chỉ học lại  ngành Sư phạm Địa lý và 22 tín chỉ học Chương trình 2 ngành Giáo dục tiểu học) thực hiện 01 giao dịch như sau:  

      * Số tiền phải nộp

 Học phí học lại ngành Địa lý:                            3 tín chỉ x 300.000đ =    900.000đ

 Học phí học CT2 ngành Tiểu học:            22 tín chỉ x 250.000đ = 5.500.000đ

                                  Tổng số tiền:                                             6.400.000đ

Thực hiện giao dịch:

          Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

     Số tài khoản:          3100201025091

     Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

      Số tiền:             6.400.000đ

      Nội dung: 665603005  Nguyen Van A nop tien  HK2

                       mã số SV        họ và tên                

     Lưu ý:

  • Nội dung nộp tiền bắt buộc phải ghi đầy đủ mã sinh viên, họ tên sinh viên để phục vụ công tác quản lý hệ thống. Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).

Ghi chú:

-  Sau thời gian trên, những sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ không được tham gia dự thi tất cả các môn thi của HK2/2018-2019.

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)