Chi tiết

Sinh viên không đủ điều kiện thi HK1 2018-2019 do thiếu học phí

>

   THÔNG BÁO

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

KỲ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

               Kính gửi:   Các Ông (Bà) trưởng các khoa và toàn thể sinh viên hệ chính quy của trường

- Căn cứ Quyết định số 4853/QĐ - ĐHSPHN ngày 16 tháng 07 năm 2018 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học  2018 – 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Căn cứ Thông báo số 433/ĐHSPHN-KHTC ngày  23 tháng  08 năm 2018 về việc Thông báo lịch thu học phí học HK1/2018 - 2019 (lịch thu từ ngày 15/10/2018 đến hết ngày 03/11/2018) và Thông báo số 618/ĐHSPHN ngày 22 tháng 11 năm 2018 về việc Thông báo thu học phí bổ sung HK1/2018-2019 ( lịch thu từ ngày 26 đến hết ngày 30/11/2018).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (có danh sách kèm theo).

     Đề nghị Ông (Bà) trưởng các khoa thông báo đến các sinh viên của khoa mình có tên trong danh sách kèm theo và thực hiện xóa tên các sinh viên này trong danh sách thi học kỳ 1 năm học 2018- 2019.

Xin trân trọng cảm ơn !

 

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                               (Đã ký)

                                                                  GS.TS Nguyễn Văn Minh

Kèm theo Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)