Chi tiết

Thông báo lịch thu học phí HK1 - 2018-2019

>

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định thời gian thu học phí HK1/2018-2019 như sau:

 

I. Định mức học phí (theo tín chỉ) hệ đào tạo đai học  như sau:

Các ngành khoa học xã hội:                                            250.000đ/tín chỉ

Các ngành khoa học tự nhiên, TDTT, nghệ thuật:                     300.000đ/tín chỉ

    Định mức này được áp dụng chung cho tất cả các hệ đào tạo đại học chính quy bao gồm:

                - Hệ cử nhân ngoài sư phạm

 - Học chương trình thứ hai

 - Học lại và học cải thiện của sinh viên hệ sư phạm

       *Sinh viên  học theo tín chỉ sẽ nộp học phí theo số tín chỉ đã đăng ký trong kỳ ( không bao gồm số tín chỉ học lần đầu đối với các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) ; sinh viên học lại, học cải thiện các học phần này phải đóng tiền học phí học lại, học cải thiện theo qui định.

  1. Thời gian thu học phí: ( Thu 01 đợt duy nhất)

TT

Đối tượng nộp học phí

Thời gian nộp

Phương thức nộp

 

Ký hiệu loại học phí

1

Sinh viên hệ sư phạm học lại, học cải thiện

 

Từ 15/10/2018

đến 03/11/2018

 

   

Nộp qua ngân hàng

(Có hướng dẫn cụ thể dưới đây)

HL

2

Sinh viên học chương trình thứ 2

CT2

3

Sinh viên hệ cử nhân ngoài sư phạm

NSP

    

    III. Hướng dẫn nộp tiền qua ngân hàng:

Khi đến giao dịch tại ngân hàng (hoặc chuyển khoản qua mạng) sinh viên thực hiện cú pháp sau:

          Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

     Số tài khoản:         3100201025091

     Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

      Số tiền:            

      Nội dung: 665603005  Nguyen Van A nop tien  HL

                       mã số SV        họ và tên                 loại học phí

 

Ví dụ cụ thể :

Sinh viên Nguyễn Văn A, khoa Địa , mã sinh viên 665603005 muốn nộp học phí của HK1/18-19, với số tín chỉ là 25 tín ( bao gồm 3 tín chỉ học lại  ngành Sư phạm Địa lý và 22 tín chỉ học Chương trình 2 ngành Giáo dục tiểu học) thực hiện 02 giao dịch như sau:  

 

  1. Nộp học phí học lại ngành Sư phạm Địa lý

                            3 tín  chỉ x 300.000đ = 900.000đ

Thực hiện giao dịch:

          Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

     Số tài khoản:          3100201025091

     Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

      Số tiền:             900.000đ

      Nội dung: 665603005  Nguyen Van A nop tien  HL

                       mã số SV        họ và tên                 loại học phí

 

  1. Nộp học phí học Chương trình 2 ( ngành Giáo dục tiểu học )

                    22 tín  chỉ x 250.000đ = 5.500.000đ

Thực hiện giao dịch:

          Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

     Số tài khoản:         3100201025091

     Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

      Số tiền:             5.500.000đ

      Nội dung: 665603005  Nguyen Van A nop tien  CT2

                       mã số SV        họ và tên                 loại học phí

 

     Lưu ý:

  • Nội dung nộp tiền bắt buộc phải ghi đầy đủ mã sinh viên, họ tên sinh viên, loại học phí để phục vụ công tác quản lý hệ thống. Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).

 Ghi chú:

-  Sau thời gian trên, những sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ không được tham dự thi HK1/2018-2019.

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)