Chi tiết

Đăng ký tín chỉ HK3 năm học 2017-2018

Thông tin phản ánh về Email : ngannguyenthimai@hnue.edu.vn>

1. Lịch đăng ký tín chỉ.

- Từ ngày 07/06/2018 -- > 21/06/2018: Sinh viên K64, bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phân mềm).

- Từ ngày 08/06/2018 -- > 21/06/2018: Sinh viên K65, k66, bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phân mềm).

- Từ ngày 09/06/2018 -- > 21/06/2018: Sinh viên K67, bắt đầu đăng ký (xem giờ đăng ký chi tiết trên phân mềm).

Danh sách môn chung

Danh sách môn chuyên ngành

Lịch trình đăng ký tín chỉ  TKB kỳ III năm học 2017-2018 (bao gồm đăng ký học đi và học lại).

Khóa

Tên khoa

Giờ

Ngày

 

K64

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

05h00 –> 12h00

07/06/2018 --> 21/06/2018

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

07h00 – > 12h00

07/06/2018 --> 21/06/2018

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

09h00 – > 12h00

07/06/2018 --> 21/06/2018

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

11h00 –> 12h00

07/06/2018 --> 21/06/2018

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

1300 - > 12h00

07/06/2018 --> 21/06/2018

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

15h00 - > 12h00

07/06/2018 --> 21/06/2018

 

K65

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

05h00 –> 12h00

08/06/2018 --> 21/06/2018

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

7h00 – > 12h00

08/06/2018 --> 21/06/2018

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

9h00 – > 12h00

08/06/2018 --> 21/06/2018

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

10h00 –> 12h00

08/06/2018 --> 21/06/2018

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

11h00 - > 12h00

08/06/2018 --> 21/06/2018

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

12h00 - > 12h00

08/06/2018 --> 21/06/2018

K64, K65

Tất cả các khoa K64, K65 cùng đăng ký

18h00 -- > 12h00

08/06/2018 --> 21/06/2018

 

K66

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

12h00 –> 12h00

08/06/2018 --> 21/06/2018

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

13h00 – > 12h00

08/06/2018 --> 21/06/2018

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

15h00 – > 12h00

08/06/2018 --> 21/06/2018

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

16h00 –> 12h00

08/06/2018 --> 21/06/2018

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

17h00 - > 12h00

08/06/2018 --> 21/06/2018

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

18h00 - > 12h00

08/06/2018 --> 21/06/2018

 

K67

Toán học, SP kỹ thuật, CNTT, Vật lý

6h00 –> 12h00

09/06/2018 --> 21/06/2018

Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa học, Sinh học

8h00 – > 12h00

09/06/2018 --> 21/06/2018

Địa lý, Tâm lý GD, LLCT – GDCD, Việt Nam học,

9h00 – > 12h00

09/06/2018 --> 21/06/2018

Giáo dục QP, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Nghệ thuật

10h00 –> 12h00

09/06/2018 --> 21/06/2018

Giáo dục TC, Giáo dục MN, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục ĐB

11h00 - > 12h00

09/06/2018 --> 21/06/2018

Quản lý Giáo dục, Công tác XH, Triết học

12h00 - > 12h00

09/06/2018 --> 21/06/2018

K66, K67

Tất cả các khoa K66, K67 cùng đăng ký

18h00 -- > 12h00

09/06/2018 --> 21/06/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Lịch chỉnh sửa TKB, rút bớt tín chỉ và giải quyết đơn từ khiếu nại

Khóa

Thời gian/Nội dung

Lý do

Địa điểm

 

K64, K65

22/06/2018 --- > 29/06/2018

(Sinh viên có thể chỉnh sửa TKB)

- Do một số lớp tín chỉ thông báo hủy == > Sinh viên phải có trách nhiệm lên mạng đăng ký lại lớp khác.

- Do sự lựa chọn ban đầu chưa phù hợp == > Sinh viên vào mạng đăng ký lại TKB

- Sinh viên tự vào mạng để đăng ký lại

22/06/2018 --- > 29/06/2018

- Sinh viên rút bớt tín chỉ

- Sinh viên khiếu nại TKB

- Do đăng ký quá nhiều hoặc hoàn cảnh gia đình, ..

== > Sinh viên cần rút bớt tín chỉ

- Sinh viên chưa thỏa mãn về việc đăng ký tín chỉ == > Viết đơn xin xác nhận của BCN khoa, sau đó gửi đến phòng Đào tạo để xem xét và giải quyết

- Đăng ký rút bớt tín chỉ tại phòng 204 Đào tạo.

- Nộp đơn khiếu nại tại phòng 204 Đào tạo

 

K66, K67

22/06/2018 --- > 29/06/2018

(Sinh viên có thể chỉnh sửa TKB)

- Do một số lớp tín chỉ thông báo hủy == > Sinh viên phải có trách nhiệm lên mạng đăng ký lại lớp khác.

- Do sự lựa chọn ban đầu chưa phù hợp == > Sinh viên vào mạng đăng ký lại TKB

- Sinh viên tự vào mạng để đăng ký lại

22/06/2018 --- > 29/06/2018

- Sinh viên rút bớt tín chỉ

- Sinh viên khiếu nại TKB

- Do đăng ký quá nhiều hoặc hoàn cảnh gia đình, ..

== > Sinh viên cần rút bớt tín chỉ

- Sinh viên chưa thỏa mãn về việc đăng ký tín chỉ == > Viết đơn xin xác nhận của BCN khoa, sau đó gửi đến phòng Đào tạo để xem xét và giải quyết

- Đăng ký rút bớt tín chỉ tại phòng 204 Đào tạo.

- Nộp đơn khiếu nại tại phòng 204 Đào tạo

3. Danh sách giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập) các khoa (danh sách BCN các khoa công bố)

Mọi thắc mắc về môn chuyên ngành sinh viên liên hệ với giáo vụ khoa hoặc cố vấn học tập của khoa.

TT

Khoa

Tên giáo vụ

Điện thoại

Email giáo vụ

1

Khoa Toán

Cô Thuỷ

0915509969

<thuy.gvtoan@yahoo.com.vn>

2

Khoa CNTT

Cô Hà

0914764730

ttha@hnue.edu.vn

3

Khoa Lý

Cô Vân Anh

0982355589

dtvanh@hnue.edu.vn

4

Khoa Văn

Cô Nguyên

0903252899

ntnguyen1111@yahoo.com.vn

5

Khoa Sử

Thầy Bằng

0912128428

 bangnv@hnue.edu.vn

6

Khoa GD Đặc Biệt

Cô Yến

0985928585

<yenphamhai12@gmail.com>

7

Khoa GD Quản lý

Cô Vân Anh

0983215455

<vananh@hnue.edu.vn>

8

Khoa Việt Nam học

Cô Vân

0945823307

tranvanvnh@gmail.com

9

Khoa Tiếng Anh

Cô  Huyền

0989143174

<huyenntt@hnue.edu.vn>

10

Khoa  Nghệ thuật

Thầy Điền

01687469999

dienlh@hnue.edu.vn

11

Khoa Mầm Non

Cô Hà

0985178669

<phha1973@yahoo.com>

12

Khoa Tiểu học

Cô Thường

0983435119

<thuongtieuhoc@yahoo.com.vn>

13

Khoa GDTâm Lý

Cô Thuý

0945100696

 thuyptd@hnue.edu.vn

14

Khoa Tiếng Pháp

Cô Hiền

0988157388

 

15

Khoa GD Thể Chất

Thầy Tùng

0915005939

<tungdd@hnue.edu.vn>

16

Khoa SP Kỹ thuật

Cô Tú

0982199845

<vucamtu88@gmail.com>

17

Khoa GDQP-AN

Thầy Sơn

0918477098

<sonln@hnue.edu.vn>

18

Khoa Địa

Cô Lan

0913383226

 

19

Khoa LL Chính trị

Cô Mai

0988653603

<maipn@hnue.edu.vn>

20

Khoa Hoá

Cô Liên

0969156262

<thuyliendhsphn@gmail.com>

21

Khoa Sinh

Cô Tuyết

0989136508

 tuyettta@yahoo.com

22

Khoa Triết học

Cô Hương

0989660431

chauanh061207@yahoo.com.vn

23

Khoa  CTXH

Cô Thư

0977531878

anhthuthuclan@yahoo.com

24

BM Tiếng Nga

Cô Hương

0983680911

k.tiengnga@hnue.edu.vn

25

BM Tiếng Trung

Cô Linh

0943924919

ttq@hnue.edu.vn

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)