Chi tiết

THÔNG BÁO (LẦN 2) DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

>

Kính gửi:   Các Ông (Bà) trưởng các khoa và toàn thể sinh viên hệ chính quy của trường

- Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ - ĐHSPHN ngày 12 tháng 07 năm 2017 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học  2017 – 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Căn cứ Thông báo số 48/ĐHSPHN-KHTC ngày 23 tháng  01 năm 2018 về việc Thông báo lịch thu học phí HK2/2017-2018 ( từ ngày 05/03/2018 đến hết ngày 06/04/2018).

- Căn cứ Thông báo Số 153/ĐHSPHN ngày 11 tháng 04 năm 2018 về việc Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi HK2/2017-2018 ( yêu cầu những sinh viên còn có sai sót về học phí lên đối chiếu, giải đáp thắc mắc đến hết ngày 16/04/2018).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (có danh sách kèm theo).

 Đề nghị Ông (Bà) trưởng các khoa thông báo đến các sinh viên của khoa mình có tên trong danh sách kèm theo và thực hiện xóa tên các sinh viên này trong danh sách thi học kỳ 2/2017-2018.

Danh sách nợ học phí

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)