Chi tiết

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện thi HK2 2017-2018 do chưa nộp học phí

>
- Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ - ĐHSPHN ngày 12 tháng 07 năm 2017 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học  2017 – 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Căn cứ Thông báo số 48/ĐHSPHN-KHTC ngày 23 tháng  01 năm 2018 về việc Thông báo lịch thu học phí HK2/2017-2018. Toàn thể sinh viên các lớp hệ cử nhân ngoài sư phạm; sinh viên học chương trình thứ 2; sinh viên hệ sư phạm học lại, học cải thiện phải hoàn thành việc nộp học phí trước ngày 06/04/2018. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn quy định (có danh sách kèm theo).
Căn cứ theo quy định tại Điều 9 của Thông tư số 10/2016/TT- BGDĐT ngày 5 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy” và Thông báo số 48/ĐHSPHN-KHTC ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc Thông báo lịch thu học phí HK2/2017-2018 đã quy định  những sinh viên chưa nộp đủ học phí  sẽ không được tham dự thi học kỳ 2 năm học  2017- 2018.
Lưu ýCó nhiều sinh viên nộp tiền không ghi mã sinh viên, ghi  sai mã sinh viên…., đề nghị sinh viên đối chiếu trong cổng thông tin. Mọi thắc mắc về học phí đề nghị mang biên lai nộp tiền qua ngân hàng lên phòng 303 - nhà HC-HB gặp cô Nhung hoặc cô Dung để đối chiếu đến hết ngày 16/04/2018. Ngoài thời gian trên nhà trường sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.
 
Đề nghị Ông (Bà) trưởng các khoa thông báo đến các sinh viên của khoa mình có tên trong danh sách kèm theo và thực hiện xóa tên các sinh viên này trong danh sách thi học kỳ 2/2017-2018.

Danh sách nợ học phí

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)