Chi tiết

Quy định mức thu và thời gian thu học phí học kỳ phụ năm học 2017-2018

>
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định mức thu và thời gian thu học phí học kỳ phụ năm học 2017-2018 như sau:
 
I. Định mức học phí (theo tín chỉ) hệ đào tạo đai học  như sau:
Các ngành khoa học xã hội:                                          230.000đ/tín chỉ
Các ngành khoa học tự nhiên, TDTT, nghệ thuật:                 270.000đ/tín chỉ
    Định mức này được áp dụng chung cho tất cả các hệ đào tạo đại học chính quy bao gồm:
 - Hệ cử nhân ngoài sư phạm
 - Học chương trình thứ hai
 - Học lại và học cải thiện của sinh viên hệ sư phạm
    
  1. Thời gian thu học phí: ( Thu 01 đợt duy nhất)
 
TT
Đối tượng nộp học phí
Thời gian nộp
Phương thức nộp
 
Ký hiệu loại học phí
1
Sinh viên hệ sư phạm học lại, học cải thiện
 
Từ 05/07/2018
đến 16/07/2018
 
   
Nộp qua ngân hàng
(Có hướng dẫn cụ thể dưới đây)
HL
2
Sinh viên học chương trình thứ 2
CT2
3
Sinh viên hệ cử nhân ngoài sư phạm
NSP
    
 
 
     III. Hướng dẫn nộp tiền qua ngân hàng:
Khi đến giao dịch tại ngân hàng (hoặc chuyển khoản qua mạng) sinh viên thực hiện cú pháp sau:
          Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi
     Số tài khoản:         3100201025091
     Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi
      Số tiền:            
      Nội dung: 665603005  Nguyen Van A nop tien  HL
                       mã số SV                 họ và tên                 loại học phí
 
Ví dụ cụ thể :
Sinh viên Nguyễn Văn A, khoa Địa , mã sinh viên 665603005 muốn nộp học phí của HK3/17-18, với số tín chỉ là 25 tín ( bao gồm 3 tín chỉ học lại  ngành Sư phạm Địa lý và 22 tín chỉ học Chương trình 2 ngành Giáo dục tiểu học) thực hiện 02 giao dịch như sau:  
 
  1. Nộp học phí học lại ngành Sư phạm Địa lý
                            3 tín  chỉ x 270.000đ = 810.000đ
Thực hiện giao dịch:
          Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi
     Số tài khoản:          3100201025091
     Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi
      Số tiền:             810.000đ
      Nội dung: 665603005  Nguyen Van A nop tien  HL
                       mã số SV                 họ và tên                 loại học phí
 
  1. Nộp học phí học Chương trình 2 ( ngành Giáo dục tiểu học )
                    22 tín  chỉ x 230.000đ = 5.060.000đ
Thực hiện giao dịch:
          Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi
     Số tài khoản:         3100201025091
     Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi
      Số tiền:             5.060.000đ
      Nội dung: 665603005  Nguyen Van A nop tien  CT2
                       mã số SV                 họ và tên                 loại học phí
 
     Lưu ý:
 * Nội dung nộp tiền bắt buộc phải ghi đầy đủ mã sinh viên, họ tên sinh viên, loại học phí để phục vụ công tác quản lý hệ thống. Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).
 
 Ghi chú:
-  Sau thời gian trên, những sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ không được tham dự thi học kỳ phụ năm học 2017-2018.

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)