Chi tiết

Chuyển đổi điểm, miễn học, miễn thi môn Tin học đại cương

>

1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên có chứng chỉ tin học quốc tế MOS (Microsoft Office Specialist) do Microsoft trực tiếp cấp chứng chỉ, xác nhận kĩ năng sử dụng các phần mềm Word, Excel, PowerPoint.

 

2. Miễn học và miễn thi: Áp dụng cho sinh viên có bài thi MOS đạt 950 điểm trở lên đối với cả ba kĩ năng Word, Excel, PowerPoint. Kết quả này được công nhận, chuyển đổi thành tín chỉ học phần Tin học đại cương với điểm học phần là 10 điểm.

Nếu sinh viên đã đăng kí học và tích tũy tín chỉ học phần Tin học đại cương trước khi nộp Chứng chỉ MOS thì không được xem xét thay đổi điểm học phần đã tích lũy.

 

3. Miễn học nhưng không miễn thi: Áp dụng cho sinh viên có bài thi MOS đạt từ 700 đến dưới 950 điểm đối với cả ba kĩ năng Word, Excel, PowerPoint. Sinh viên được miễn học nhưng phải đăng kí tín chỉ học phần Tin học đại cương, đóng học phí theo quy định và tham gia thi kết thúc học phần theo lịch chung của Nhà trường.

 

Nguyên tắc tính điểm học phần miễn học: Điểm chuyên cần và điểm bộ phận tính tối đa theo quy định; điểm thi kết thúc học phần tính theo kết quả thi kết thúc học phần.

Sinh viên không được miễn học khi đăng kí học lại học phần Tin học đại cương.

 

Thông tin chi tiết: Tại đây

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)