Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc giảm học phí HK1 năm học 2022 -2023

>

Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về việc Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên Sư phạm;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ về việc Quy định về cơ chế thu,  quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn,  giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

 Căn cứ Quyết định số 3876/QĐ - ĐHSPHN ngày 30 tháng 08 năm 2022 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học 2022 - 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số  6045/QĐ - ĐHSPHN ngày 26 tháng 12 năm 2022 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học 2022 - 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội căn cứ theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022;

            Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tính lại học phí  HK1/2022-2023 như sau:

     I. Định mức học phí (theo tín chỉ) hệ đào tạo đại học như sau:

TT

Khối ngành, chuyên ngành

Đơn giá/tín theo 3876/QĐ-ĐHSPHN ngày 30/8/2022 đã thu HK1

Đơn giá/tín theo       6045/QĐ-ĐHSPHN

 ngày 26/12/2022

1

Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

 

 

1.1

Đào tạo giáo viên

340.000đ

260.000đ

1.2

Khoa học giáo dục (Quản lý giáo dục)

360.000đ

280.000đ

2

Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên

390.000đ

340.000đ

3

Khối ngành V: Toán, thống kê máy tính, công nghệ thông tin….

420.000đ

340.000đ

4

Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi……

350.000đ

280.000đ

            

II. Cách thức tiến hành

-         Nhà trường sẽ tiến hành tính lại toàn bộ học phí cho sinh viên theo đơn giá mới và cập nhật trên trang đào tạo cho sinh viên.

-         Số hoc phí còn thừa của Học kỳ 1 năm 2022-2023 ( do chênh lệch đơn giá giữa 2 Quyết định số 3876/QĐ-ĐHSPHN và Quyết định số 6045/QĐ-ĐHSPHN) sẽ để lại và được khấu trừ vào học kỳ 2/2022-2023 (học kỳ sau sinh viên chỉ nộp số tiền còn thiếu trên trang cá nhân).

-         Đối với những sinh viên tốt nghiệp trong đợt học kỳ 1 năm học 2022-2023 nhà trường sẽ trả lại sau khi sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)