Chi tiết

Hoãn thi học phần và đăng kí dự thi ở kì thi tiếp theo

Cuối mỗi học kì, Trường tổ chức thi kết thúc học phần, bao gồm các học phần môn chung (do Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì) và các học phần môn chuyên ngành (do Khoa đào tạo chủ trì). Thời gian thi được thông báo vào đầu năm học trong Kế hoạch đào tạo năm học do Hiệu trưởng phê duyệt. Lịch thi cụ thể các học phần được Trung tâm Đảm bảo chất lượng và các khoa đào tạo công bố trước mỗi kì thi.>

Trước kì thi 02 tuần, căn cứ danh sách sinh viên đáp ứng điều kiện về điểm chuyên cần, điểm kiểm tra bộ phận và danh sách sinh viên không nợ học phí, các đơn vị tổ chức thi lập danh sách phòng thi và thông báo cho sinh viên trước ngày thi ít nhất 05 ngày làm việc. Sinh viên vắng mặt trong buổi thi KHÔNG có lí do chính đáng coi như bỏ thi và phải nhận điểm 0 (điểm F).

I. Hoãn thi, đăng kí thi môn chung

Trong trường hợp bất khả kháng, không thể tham gia thi môn chung, sinh viên làm đơn hoãn thi môn chung (theo Mẫu 1a) và gửi kèm minh chứng về Trung tâm Đảm bảo chất lượng trước thời gian thi của môn thi.

* Đối với việc hoãn thi các môn chung GDTC và GDQPAN, sinh viên làm đơn và gửi kèm minh chứng về Văn phòng khoa GDTC, khoa GDQPAN trước thời gian thi của môn thi.

Sinh viên hoãn thi sẽ phải đăng kí dự thi ở kì thi tiếp theo và được tính điểm lần đầu. Chậm nhất 03 tuần trước kì thi tiếp theo, sinh viên làm đơn xin tham gia dự thi môn chung mà sinh viên đã được hoãn thi (theo Mẫu 1b) và gửi về Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Ghi chú: SV diện hoãn thi môn A nếu không đăng kí dự thi luôn ở kỳ thi gần nhất có thi môn A thì sinh viên sẽ bị điểm F và phải học lại môn A.

Thông tin liên lạc của Trung tâm Đảm bảo chất lượng:

- Địa chỉ: P.618 - Nhà Hiệu bộ.

- Email: thimonchunghnue@gmail.com.

- Số điện thoại: 02437547737 (máy lẻ 618).

II. Hoãn thi, đăng kí thi môn chuyên ngành

Trong trường hợp bất khả kháng, không thể tham gia thi môn chuyên ngành, sinh viên làm đơn hoãn thi môn chuyên ngành (theo Mẫu 2a) và gửi kèm minh chứng về Văn phòng khoa trước thời gian thi của môn thi.

Sinh viên hoãn thi sẽ phải đăng kí dự thi ở kì thi tiếp theo và được tính điểm lần đầu. Chậm nhất 03 tuần trước kì thi tiếp theo, sinh viên làm đơn xin tham gia dự thi môn chuyên ngành mà sinh viên đã được hoãn thi (theo Mẫu 2b) và gửi về Văn phòng khoa.