Chi tiết

Quy định về môn chung ngoại ngữ (6TC)

Ngoại ngữ là môn học thuộc khối học vấn chung toàn trường. Nhà trường quy định môn chung ngoại ngữ như sau.>

1. Đối với sinh viên toàn trường, trừ SV hệ K

a) SV được tự chọn học 01 trong 04 ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung.

Một số quy định riêng:

- SV hệ CLC bắt buộc phải học ngoại ngữ là Tiếng Anh.

- SV khoa Tiếng Anh tự chọn 01 trong 03 ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung.

- SV khoa Tiếng Pháp tự chọn 01 trong 03 ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Anh, Tiếng Trung.

- SV bộ môn Tiếng Trung tự chọn 01 trong 03 ngoại ngữ: Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Anh.

b) Môn ngoại ngữ gồm 02 học phần: Ngoại ngữ 1 (3 TC) và Ngoại ngữ 2 (3 TC). Ngoại ngữ 1 là điều kiện tiên quyết của Ngoại ngữ 2. Ví dụ, Tiếng Pháp 1 là tiên quyết của Tiếng Pháp 2. Tiếng Nga 1 là tiên quyết của Tiếng Nga 2. Tiếng Trung 1 là tiên quyết của Tiếng Trung 2.

c) Riêng môn Tiếng Anh có phân chia lớp theo trình độ A1 hoặc A2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Như vậy, có 04 học phần: Tiếng Anh 1 – A1, Tiếng Anh 1 – A2, Tiếng Anh 2 – A1, Tiếng Anh 2 – A2. Nếu chọn môn chung ngoại ngữ là tiếng Anh thì SV chỉ có 02 cặp lựa chọn:

- Lựa chọn A1: Tiếng Anh 1 – A1 (3TC) và Tiếng Anh 2 – A1 (3TC).

- Lựa chọn A2: Tiếng Anh 1 – A2 (3TC) và Tiếng Anh 2 – A2 (3TC).

d) Một số lưu ý:

- Ngoại ngữ 1 và 2 phải cùng một thứ tiếng. VD, SV chọn Ngoại ngữ 1 là tiếng Nga thì Ngoại ngữ bắt buộc phải là tiếng Nga.

- Tiếng Anh 1 và Tiếng Anh 2 phải cùng một trình độ. Tiếng Anh 1 ở trình độ A2 thì Tiếng Anh 2 bắt buộc ở trình độ A2.

2. Đối với sinh viên hệ K

- SV hệ K KHÔNG học 6TC môn chung ngoại ngữ (tự chọn Anh/Nga/Pháp/Trung) như quy định trên.

- SV hệ K học chương trình tiếng Anh riêng, 19 TC bắt buộc, bao gồm 05 học phần:  

+ Tiếng Anh 1: mã ENG101E, 4TC.

+ Tiếng Anh 2: mã ENG102E, 4TC.

+ Tiếng Anh 3: mã ENG103E, 4TC.

+ Tiếng Anh 4: mã ENG104E, 4TC.

+ Tiếng Anh 5: mã ENG105E, 3TC.

Ngoài ra, SV hệ K còn học môn Tiếng Anh chuyên ngành do giảng viên của khoa giảng dạy.

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)