Chi tiết

Thông báo về việc đối chiếu BHYT và BHTT của sinh viên K71

>

         Nhà trường đã cập nhật toàn bộ phần thu BHYT và BHTT của Sinh viên K71 lên trang daotao.hnue.edu.vn, đề nghị sinh viên  K71 vào mục Xem Học phí &SHP để kiểm tra.

Trường gửi kèm theo danh sách các khoản thu Bảo hiểm chưa tìm được sinh viên nộp tiền để cập nhật (do SV không ghi mã, SV chuyển tiền từ cây ATM không ghi nội dung.....)

Nếu sinh viên đã đóng BHYT và BHTT  mà vẫn chưa được cập nhật, yêu cầu thực hiện như sau:

     - Gửi ảnh xác nhận chuyển tiền cho cán bộ QLSV (trước ngày 22/10/2021). Ghi bổ sung đầy đủ Họ và tên, mã  sinh viên, số điện thoại liên hệ

    - Cán bộ quản lý SV in ra nộp lại cho cô Nhung, hoặc Dung (phòng KH-TC) để đối chiếu, cập nhật bổ sung trước ngày 22/10/2021

STT

Ngày giao dịch

TÊN SV

Số tiền giao dịch

Nội dung chuyển tiền

Nguyên nhân

1

24/09/2021

 

         985,000

VIETTEL 400300 LIENNH 210924 210924601693361 Noptienbao hiem[BPMENT-FT-913626]

 

2

27/09/2021

VU THI MAI

         985,000

1000AT3100 - 765774-MBVCB.1385582898.084722.VU THI MAI chuyen tien.CT tu 0341007228298 VU THI MAI toi 3100201025091 TRUONG DAI HOC SU PHAM HA NOI  AGRIBANK  Nong nghiep v 0355744928

Không liên lạc được với Sinh viên

3

27/09/2021

 

         657,000

MBVCB.1387560766.NGUYEN THI TUOI chuyen tien.CT tu 0731000700080 toi 3100201025091 Truong Dai hoc su Pham ha noi (AGRIBANK) Nong nghiep va phat trien nong thon Viet Nam

 

4

01/10/2021

 

         985,000

1000AT3100 - 326293-CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 3100201025091 - TRUONG DAI HOC SU PHAM HA NOI FT21274363288370

 

5

01/10/2021

 

         657,000

995221100158165 Chuyen tien

 

6

01/10/2021

 

         985,000

279731-Chuyen tien tu ViettelPay

 

7

04/10/2021

 

         985,000

1000AT3100 - 350788-Chuyen tien

 

8

04/10/2021

 

         985,000

532585-ZP5VSVRDSIQ8 211003000065384 Chuyen qua ZaloPay

 

9

04/10/2021

LE THI BINH

         985,000

640667-Le Thi Binh chuyen tien

 

10

04/10/2021

NGUYEN THI LOAN

         985,000

699070-NGUYEN THI LOAN Chuyen tien

 

11

04/10/2021

 

         985,000

810411-Chuyen tien ho nga

 

12

04/10/2021

 

         986,000

493827-Chuyen tien

 

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)