Chi tiết

Thông tin về Zoom MeetingID các lớp học môn chung ngày 6 và 7/9/2021

>

1. Nhà trường gửi thông tin Zoom Meeting ID của các lớp ngày thứ 2 và thứ 3 (6,7/9/2021), các em mở file đính kèm để xem chi tiết.

2. Các lớp trong các ngày còn lại (T4 - T7, chủ nhật), thầy cô giảng viên sẽ thông báo trên hệ thống LMS của Trường tại địa chỉ: https://cst.hnue.edu.vn/

3. Sinh viên có thể liên hệ với thầy cô giáo vụ để biết thông tin đăng nhập phòng học ảo môn chuyên ngành.