Chi tiết

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo, áp dụng từ năm học 2020 - 2021

>
TT Khoa Chương trình đào tạo
1 Khoa Toán Tin Sư phạm Toán học
Cử nhân Toán học
2 Khoa CNTT Sư phạm Tin học
Cử nhân Công nghệ thông tin
3 Khoa Vật lí Sư phạm Vật lý
4 Khoa SPKT Sư phạm Công nghệ
5 Khoa Hóa học Sư phạm Hoá học
Cử nhân Hoá học
6 Khoa Sinh học Sư phạm Sinh học
Cử nhân Sinh học
7 Khoa Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn
Cử nhân Văn học
8 Khoa Lịch sử Sư phạm Lịch sử
9 Khoa Địa lý Sư phạm Địa lý
10 Khoa LLCT-GDCD Giáo dục chính trị
Giáo dục công dân
Cử nhân Chính trị học
11 Khoa GDQP Giáo dục Quốc phòng - An ninh
12 Khoa GDĐB Giáo dục Đặc biệt
Cử nhân Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
13 Khoa QLGD Quản lý giáo dục
14 Khoa Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh
Cử nhân Ngôn ngữ Anh
15 Khoa Tiếng Pháp Sư phạm Tiếng Pháp
16 Khoa Nghệ thuật Sư phạm Âm nhạc
Sư phạm Mỹ thuật
17 Khoa GDTC Giáo dục thể chất
18 Khoa GDMN Giáo dục Mầm non
19 Khoa GDTH Giáo dục Tiểu học
20 Khoa Triết học Cử nhân Triết học
21 Khoa CTXH Cử nhân Công tác xã hội
22 Khoa Việt Nam học Cử nhân Việt Nam học
Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
23 Khoa Tâm lí - Giáo dục Cử nhân Tâm lý học trường học
Cử nhân Tâm lý học giáo dục

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)