Chi tiết

THÔNG BÁO Về lịch thu học phí Học kỳ 1 năm học 2020-2021

>

 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ - CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;           

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 3032/QĐ - ĐHSPHN ngày 11 tháng 08 năm 2020 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học 2020 - 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

            Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định thời gian thu học phí HK1/2020-2021 như sau:

     I. Định mức học phí (theo tín chỉ) hệ đào tạo đai học như sau:

Các ngành khoa học xã hội:                                     300.000đ/tín chỉ

Các ngành khoa học tự nhiên, TDTT, nghệ thuật: 360.000đ/tín chỉ

            Định mức này được áp dụng chung cho tất cả các hệ đào tạo đại học chính quy bao gồm:

 - Hệ cử nhân ngoài sư phạm

 - Học chương trình thứ hai

 - Học lại và học cải thiện của sinh viên hệ sư phạm

           *Sinh viên học theo tín chỉ sẽ nộp học phí theo số tín chỉ đã đăng ký trong kỳ (không bao gồm số tín chỉ học lần đầu đối với các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng); sinh viên học lại, học cải thiện các học phần này phải đóng tiền học phí học lại, học cải thiện theo qui định.    

  1. Thời gian thu học phí:

TT

Đối tượng nộp học phí

Thời gian nộp

Phương thức nộp

1

Sinh viên hệ sư phạm học lại, học cải thiện

 

Từ 02/11/2020

đến 18/11/2020

 

    

Nộp qua ngân hàng

(Có hướng dẫn cụ thể dưới đây)

2

Sinh viên học chương trình thứ 2

3

Sinh viên hệ cử nhân ngoài sư phạm

III. Hướng dẫn nộp tiền qua ngân hàng:

Cách 1: Sinh viên chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản thu học phí của trường theo thông tin sau:

     Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

Số tài khoản:         3100201025091

Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

Số tiền:             

Nội dung: 675105095  Nguyen Van A nop tien HK1 (ĐT: 0912…..)

                   mã số SV        họ và tên                             số ĐT của SV

Ví dụ cụ thể:

Sinh viên Nguyễn Văn A, khoa CNTT, mã sinh viên 675105095 muốn nộp học phí của HK1/20-21, với số tín chỉ là 15 tín (bao gồm 3 tín chỉ học lại  ngành Sư phạm CNTT và 12 tín chỉ học Chương trình 2 ngành Giáo dục tiểu học) thực hiện 01 giao dịch như sau:  

      * Số tiền phải nộp

       Học phí học lại ngành SP CNTT:       3 tín chỉ x 360.000đ = 1.080.000đ

       Học phí học CT2 ngành Tiểu học:    12 tín chỉ x 300.000đ = 3.600.000đ

                                          Tổng số tiền:                                            4.680.000đ

Thực hiện giao dịch:

      Tên người hưởng: Truong Dai Hoc Su Pham Ha Noi

 Số tài khoản:          3100201025091

 Tại ngân hàng: Agribank, Chi nhanh Tu Liem, Ha Noi

 Số tiền:             4.680.000đ

 Nội dung: 675105095  Nguyen Van A nop tien HK1 0912805985

                   mã số SV         họ và tên                              số ĐT của SV

      Lưu ý: Nội dung nộp tiền bắt buộc phải ghi đầy đủ mã sinh viên, họ tên sinh viên để phục vụ công tác quản lý hệ thống, số điện thoại để liên hệ khi cần (có sai sót). Sinh viên đã nộp tiền giữ lại biên lai nộp tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).

Cách 2: Sinh viên nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của mình do Nhà trường mở cho tại Ngân hàng Agribank trong thời gian thu học phí. Số dư tối thiểu trong tài khoản là 50.000đ + số tiền  học phí phải nộp, Ngân hàng sẽ tự động thu học phí vào tài khoản của trường (không thu phí chuyển tiền của sinh viên).

    Ghi chú:

Sau thời gian quy định trên, những sinh viên chưa nộp đủ học phí (kể cả học phí của các kỳ trước) sẽ không được tham gia dự thi tất cả các môn thi của HK1/20-21.

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)