Chi tiết

Thông báo đối chiếu dữ liệu học phí đã nộp đến ngày 16/7/2020

>

Phòng KH-TC đã cập nhật dữ liệu nộp học phí HK3/2019-2020 của sinh viên qua ngân hàng đến hết ngày 16/07/2020 lên trên phần mềm tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã, không có tên........ Vì vậy đề nghị các em đối chiếu nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản...... lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung, Cô Dung) đối chiếu từ ngày  22/07(thứ 4)đến hết ngày 28/07/2020;  ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

Trân trọng!

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)