Chi tiết

Đối chiếu tín chỉ-học phí phải nộp HK3 năm học 2019-2020

>

Thông báo đối chiếu Tín chỉ-học phí phải nộp HK 3 năm học 2019-2020

Nhà trường đã hoàn thành việc tính học phí cho sinh viên HK3 năm học 2019-2020. Sinh viên kiểm tra và xác nhận lại học phí trong trang cá nhân.

Mọi thắc mắc về tín chỉ xin liên hệ phòng Đào tạo (e-mail: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn) và giải quyết trước ngày 15/07/2020.

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)