Chi tiết

Đối chiếu học phí HK2 năm học 2019-2020

>

Phòng KH-TC đã cập nhật toàn bộ dữ liệu nộp học phí HK2/2019-2020 của sinh viên qua ngân hàng đến hết ngày 25/05/2020 lên trên phần mềm tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã, không có tên........ Vì vậy đề nghị các em đối chiếu nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản...... lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung, Cô Dung) đối chiếu từ ngày  26/05 đến hết ngày 03/06/2020;  ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

Trân trọng!

----------------------------------------------------------------

Phòng KH-TC đã cập nhật toàn bộ dữ liệu nộp học phí HK2/2019-2020 của sinh viên qua ngân hàng đến hết ngày 19/05/2020 lên trên phần mềm tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã, không có tên ...

Vì vậy đề nghị các em đối chiếu nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản... lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung, Cô Dung) đối chiếu từ ngày  21/05 đến hết ngày 26/05/2020;  

Ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

Trân trọng!

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng KH-TC đã cập nhật toàn bộ dữ liệu nộp học phí HK2/2019-2020 của sinh viên qua ngân hàng đến hết ngày 13/05/2020 lên trên phần mềm tín chỉ.

Tuy nhiên vẫn còn một số sinh viên chưa được cập nhật vì sai mã, không có tên........

Vì vậy đề nghị các em đối chiếu nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn thì đem biên lai, giấy nộp tiền, chuyển khoản...... lên phòng KH-TC (gặp Cô Nhung, Cô Dung) đối chiếu từ ngày 15/05 đến hết ngày 22/05/2020;  

Ngoài thời gian trên P. KH-TC sẽ không giải quyết bất kỳ một thắc mắc nào của sinh viên về học phí.

Trân trọng!

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)