Chi tiết

Học cùng lúc hai chương trình

Học cùng lúc hai chương trình dành cho sinh viên có đủ điều kiện và có nhu cầu đăng kí học thêm một chương trình đào tạo thứ hai để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng. Khi học chương trình đào tạo thứ hai, sinh viên được công nhận kết quả của những học phần có nội dung và khối lượng học tập tương đương có trong chương trình đào tạo thứ nhất.>

1. Sinh viên được đăng kí học chương trình thứ hai sớm nhất khi đã được xếp trình độ năm thứ hai của chương trình thứ nhất. Ngành đào tạo chính ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo chính ở chương trình thứ nhất.

Để đăng ký học Chương trình 2, sinh viên đăng nhập vào hệ thống đào tạo theo tín chỉ, chọn chức năng ĐĂNG KÝ HỌC\Đăng ký học ngành 2 và đăng ký ngành học mong muốn, sau đó chuyển khoản lệ phí xét tuyển theo quy định.

2. Tại thời điểm đăng kí, sinh viên phải đáp ứng thêm 01 trong 02 điều kiện sau:

a) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh;

b) Học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại trung bình và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh.

3. Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình tích luỹ của chương trình thứ nhất đạt dưới điểm trung bình hoặc thuộc diện cảnh báo học tập thì phải dừng học chương trình thứ hai ở học kì tiếp theo.

4. Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa: 06 năm quy định cho chương trình thứ nhất.

5. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất và đã đăng kí muộn nhất 02 năm trước thời điểm xét tốt nghiệp chương trình thứ hai.

6. Tùy thuộc vào điều kiện đào tạo của từng ngành, Trường xét duyệt chỉ tiêu đào tạo chương trình thứ hai hằng năm và thông báo cho sinh viên đăng kí trước học kì 1 và trước học kì 2 trên hệ thống đăng kí học tập của Trường.

7. Trước mỗi học kì, sinh viên phải đăng kí học phần của chương trình thứ nhất, tuy nhiên có thể đăng kí hoặc không đăng kí học phần của chương trình thứ hai. Không quy định khối lượng học tập tối thiểu khi đăng kí học phần của chương trình đào tạo thứ hai.

8. Sinh viên học chương trình thứ hai đăng kí học cùng với sinh viên học chương trình thứ nhất, không phân biệt lớp tín chỉ.

9. Các học phần chung (cùng tên, cùng mã) giữa hai chương trình sẽ được Phòng Đào tạo chuyển điểm từ Chương trình 1 sang Chương trình 2 theo nguyện vọng của sinh viên.

10. Trưởng khoa đào tạo của chương trình thứ hai quy định danh mục các học phần tương đương trong chương trình thứ nhất có thể chuyển đổi tín chỉ, điểm cho các học phần của chương trình thứ hai kèm theo các điều kiện cụ thể và trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt. Dưới đây là các danh mục đã được phê duyệt:

Chương trình SP Tiếng Anh

Chương trình GDTH-SPTA

Chương trình GDTH (mới cập nhật 11/1/2019)

Chương trình Khoa Ngữ văn (mới cập nhật 4/1/2019)

Chương trình Khoa Tâm lý

Chương trình Khoa GDMN

Chương trình Khoa Toán

..Tiếp tục cập nhật....

11. Sinh viên học cùng lúc hai chương trình mà chương trình thứ nhất và chương trình thứ hai đều thuộc các ngành đào tạo giáo viên thì được miễn Thực tập sư phạm 1 trong chương trình thứ hai và kết quả đánh giá của nội dung này đối với chương trình thứ hai được chuyển đổi từ kết quả Thực tập sư phạm 1 ở chương trình thứ nhất.

Điều kiện đăng kí Thực tập sư phạm 2 đối với chương trình đào tạo thứ hai là sinh viên phải đạt đủ các điều kiện tiên quyết quy định trong chương trình đào tạo thứ hai và hoàn thành Thực tập sư phạm 1 và Thực tập sư phạm 2 ở chương trình đào tạo thứ nhất.

12. Đối với Chương trình 2 ngành Sư phạm Tiếng Anh và ngành Ngôn ngữ Anh,

- Nếu sinh viên đã học ngoại ngữ môn chung ở Chương trình 1 là Tiếng Anh thì sẽ phải học ngoại ngữ môn chung là Tiếng Nga, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Trung ở Chương trình 2.

- Nếu sinh viên đã học ngoại ngữ môn chung ở Chương trình 1 là Tiếng Nga, Tiếng Pháp hoặc Tiếng Trung thì được bảo lưu kết quả và chuyển điểm sang Chương trình 2.

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)