Chi tiết

Danh sách SV không được dự thi HK3 2017-2018 vì chưa nộp học phí

>

- Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ - ĐHSPHN ngày 12 tháng 07 năm 2017 về việc Quy định mức thu học phí các bậc đào tạo hệ chính quy năm học  2017 – 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Căn cứ Thông báo số 154/ĐHSPHN-KHTC ngày 11 tháng  04 năm 2018 về việc Thông báo lịch thu học phí học kỳ phụ (HK3) năm học 2017-2018 ( từ ngày 05/07/2018 đến hết ngày 16/07/2018) và Thông báo thu học phí bổ sung (từ ngày 25 đến hết ngày 27/07/2018).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn một số sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời hạn đã quy định (có danh sách kèm theo).

     Đề nghị Ông (Bà) trưởng các khoa thông báo đến các sinh viên của khoa mình có tên trong danh sách kèm theo và thực hiện xóa tên các sinh viên này trong danh sách thi học kỳ 3 năm học 2017- 2018.

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)