Chi tiết

Thông báo đối chiếu Tín chỉ - học phí phải nộp HK 1 năm học 2020-2021

>

Nhà trường đã hoàn thành việc tính học phí cho sinh viên HK1 năm học 2020-2021 cho sinh viên từ K69 trở về trước. Sinh viên kiểm tra và xác nhận lại học phí trong trang cá nhân. Mọi thắc mắc về tín chỉ xin liên hệ phòng Đào tạo (e-mail: ngannguyenthimai@hnue.edu.vn) và giải quyết trước ngày 27/10/2020.

 

Các thông báo khác
Khảo sát thanh toán học phí (11/19/2019 16:26:03)
TKB HK2 năm học 2018-2019 (12/21/2018 16:09:42)