Lưu ý: Bạn cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân để nhà trường liên lạc với sinh viên, Trong trường hợp mất mật khẩu sử dụng chức năng Quên mật khẩu của cổng thông tin để nhận lại mật khẩu qua Email đã đăng kí.