THÔNG BÁO LỊCH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ VÀ CẤU TRÚC TKB KỲ I NĂM 2014 - 2015
Thông tin liên quan đến TKB kỳ I (2014 - 2015) phản ánh về email : diepnd@hnue.edu.vn ; Tel : 04.37547.823 máy lẻ 218

________________________________________________________________________________________________
     Ghi chú : - K63 khoa SP Kỹ thuật đang điều chỉnh khung chương trình, do vậy tạm dừng đăng ký tín chỉ, mọi thắc mắc điện thoại cô Tú (tel: 0982199845)
                     - Sinh viên K59, K60, K61, K62 học đi và học lại môn Giáo dục Quốc phòng đến văn phòng khoa GD Quốc phòng (Tầng 2 nhà A1, cô Hà : 0439907833) để đăng ký học

A. Lịch trình đăng ký tín chỉ  TKB kỳ I năm học 2014-2015
(bao gồm đăng ký học đi và học lại).

Khóa

Tên khoa

Giờ

Ngày

 

K61

Toán học, SP kỹ thuật, GD Đặc biệt

16h30 – 21h00

21/07/2014

Ngữ Văn, GD Tiểu học, GD Mầm non

21h00 – 24h 00

21/07/2014

Vật lý, CN Thông tin, Hóa, Sinh học, Địa lý

01h00 – 6h00

22/07/2014

Lịch sử, GD Chính trị, Tâm lý

6h00 – 8h30

22/07/2014

Tiếng Anh, Tiếng Pháp, QL Giáo dục

8h30 – 11h30

22/07/2014

Việt nam học, Triết học, CTXH

11h30 – 14h30

22/07/2014

GD Thể chất, GD Quốc phòng, Nghệ thuật

14h30 – 16h30

22/07/2014

 

K63

Toán học, SP kỹ thuật, GD Đặc biệt

16h30 – 21h00

22/07/2014

Ngữ Văn, GD Tiểu học, GD Mầm non

21h00 – 24h 00

22/07/2014

Vật lý, CN Thông tin, Hóa, Sinh học, Địa lý

01h00 – 6h00

23/07/2014

Lịch sử, GD Chính trị, Tâm lý

6h00 – 8h30

23/07/2014

Tiếng Anh, Tiếng Pháp, QL Giáo dục

8h30 – 11h30

23/07/2014

Việt nam học, Triết học, CTXH

11h30 – 14h30

23/07/2014

GD Thể chất, GD Quốc phòng, Nghệ thuật

14h30 – 16h30

23/07/2014

K61

Sau 16h30 ngày 23/07/2014 mở cổng tất cả các khoa K61 đăng ký đến 09/08/2014

K63

Sau 16h30 ngày 23/07/2014 mở cổng tất cả các khoa K63 đăng ký đến 09/08/2014

 

K62

Toán học, SP kỹ thuật, GD Đặc biệt

16h30 – 21h00

25/07/2014

Ngữ Văn, GD Tiểu học, GD Mầm non

21h00 – 24h 00

25/07/2014

Vật lý, CN Thông tin, Hóa, Sinh học, Địa lý

01h00 – 6h00

26/07/2014

Lịch sử, GD Chính trị, Tâm lý

6h00 – 8h30

26/07/2014

Tiếng Anh, Tiếng Pháp, QL Giáo dục

8h30 – 11h30

26/07/2014

Việt nam học, Triết học, CTXH

11h30 – 14h30

26/07/2014

GD Thể chất, GD Quốc phòng, Nghệ thuật

14h30 – 16h30

26/07/2014

K62

Sau 16h30 ngày 26/07/2014 mở cổng tất cả các khoa K62 đăng ký đến 09/08/2014

*) Kết thúc việc đăng ký và điều chỉnh TKB cho K61, K62, K63 vào ngày 09/08/2014

*) Sinh viên K61, K62, K63 điều chỉnh và sửa sai lại TKB cá nhân, từ ngày 11/08/2014 đến 16/08/2014 (sinh viên điều chỉnh trên hệ thống mạng ).

*) Nhận đơn giải quyết khiếu nại và rút bớt tín chỉ, từ ngày 18/08/2014 đến 22/08/2014  === > tại phòng 111 nhà V (trong giờ hành chính).

*) Ngày 26, 27/07/2014 và ngày 02, 03/8/2014, sinh viên K61, K62, K63 có nhu cầu học cải thiện điểm D đến phòng 111 nhà V làm thủ tục hủy điểm và đăng ký học, kinh phí bằng học lại.

          *) Sinh viên K63 ngành sư phạm đăng ký bổ sung môn Kiến tập sư phạm (COMM 010) theo các lớp như sau :       

Tên Khoa, ngành

Tên lớp

1. SP Tin

COMM 010 - 1

2. SP Địa lý+ CLC Địa lý

COMM 010 - 2

COMM 010 - 3

3. GD Đặc biệt

COMM 010 - 4

4. GD Mầm non + Tiếng Anh Mầm non

COMM 010 - 5

5. GD Quốc phòng

COMM 010 - 6

6. GD Thể chất

COMM 010 - 7

7. GD Tiểu học+ Tiếng Anh Tiểu học

COMM 010 - 8

COMM 010 - 9

8. SP Hóa học + CLC Hóa học

COMM 010 - 10

COMM 010 - 11

9. SP Lịch sử + CLC Sử

COMM 010 - 12

COMM 010 - 13

10. Lý luận CT và GDCD

COMM 010 - 14

COMM 010 - 15

COMM 010 - 16

11. Nghệ thuật (Âm nhạc + Mỹ thuật)

COMM 010 - 17

12. SP Văn + CLC Văn

COMM 010 - 18

COMM 010 - 19

COMM 010 - 20

13. Quản lý GD

COMM 010 - 21

14. SP Sinh học + CLC Sinh

COMM 010 - 22

COMM 010 - 23

15. Tâm lý GD

COMM 010 - 24

16. SP Tiếng Anh

COMM 010 - 25

17. SP Tiếng Pháp

COMM 010 - 26

18. SP Toán + CLCToán+ Tiếng Anh Toan

COMM 010 - 27

COMM 010 - 28

COMM 010 - 29

COMM 010 - 30

19. SP Triết học

COMM 010 - 31

20. SP Vật lý +CLC Lý

COMM 010 - 32

COMM 010 - 33

21. SP Kỹ thuật

COMM 010 - 34

COMM 010 - 35

COMM 010 - 36

COMM 010 - 37

Sinh viên bị trùng lịch đăng ký vào lớp này  ===>

COMM 010 - 38

Sinh viên bị trùng lịch đăng ký vào lớp này  === >

COMM 010 - 39

 B. Cấu trúc và đặc điểm TKB kỳ I (2014-2015)

1. Mục đích xây dựng TKB theo hệ thống tín chỉ.

- TKB là tổ hợp các môn học nằm trong chương trình đào tạo các ngành, các khoa trong hệ thống tín chỉ, được thực hiện trong một kỳ học, nhằm tạo ra một quy trình đào tạo hoàn thiện, giúp cho người học tích lũy đủ kiến thức thông qua hoạt động của người dạy.

- TKB mang tính pháp lệnh để người học và người dạy thực hiện mục đích nói trên.

2. Cơ sở xây dựng TKB kỳ I (2014-2015).

- Căn cứ Quyết đinh số 43/2007/QĐ –BGD ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ –ĐHSPHN ngày 04/04/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội;

- Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2013-2014, Hiệu trưởng ĐHSPHN đã ký ngày 25/4/2013 ;

- Căn cứ công văn số 230/ĐHSPHN-ĐT ngày 5/6/2012 về việc quy định thời lượng đào tạo một tín chỉ của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm hà Nội. Thời lượng quy định : Mỗi tín chỉ được tính bằng 15 tiết (lý thuyết), mỗi tiết được tính bằng 50 phút

Buổi sáng

Buổi chiều

Tiết học

Thời gian

Tiết học

Thời gian

1

7 h 00 7 h 50

6

13 h 00 13 h 50

2

8 h 00 8 h 50

7

14 h 00 14 h 50

3

9 h 00 9 h 50

8

15 h 00 15 h 50

4

10 h 00 10 h 50

9

16 h 00 16 h 50

5

11 h 00 11 h 50

10

17 h 00 17 h 50

3. Cấu trúc TKB kỳ I (2014-2015)

- Một số môn học được cấu trúc bao gồm: Lớp lý thuyết (LT); Lớp bài tập (BT/TH). Các môn có cả lý thuyết (LT) và bài tập (BT/TH) thì sinh viên phải đăng ký đầy đủ các lớp LT, BT, TH nói trên mới xong TKB môn đó . Sinh viên có thể đăng ký lớp lý thuyết này và đăng ký lớp bài tập, thực hành lớp kia không ảnh hưởng gì đến TKB cá nhân.

- Môn học có ký hiệu (K61, K62, K63) số 1, 2,..n_LT,  là các môn thuộc khối kiến thức chung ; Số 1 chỉ tên thứ tự lớp tín chỉ ; Ký hiệu LT chỉ lớp thuộc lý thuyết. Ví dụ Poli 201-K63.1_LT  === > Poli 201: mã môn ; K63 : Học và thi theo kế hoạch K63; 1_LT : Lớp số 1 lý thuyết. Ví dụ PHYS 318-K62 SPLy.2_TH.1 == > SPLy.2_TH.1 có nghĩa là lớp TH số 2 thuộc lớp lý thuyết số 1 thuộc khoa vật lý chuyên ngành sư phạm.

- Một số môn học thuộc chuyên ngành, môn chung có trong TKB, nhưng các thông tin chưa đầy đủ, ví dụ như: Rèn luyện NVSP, Thực tế, Thực địa, vv ...  là các môn thuộc nhóm môn học ngoại khóa hoặc thực tập, thực tế, thực địa. Sinh viên phải đăng ký học các môn này, vì nó nằm trong khối kiến tích lũy tín chỉ.

3.1. Các môn chung tính điểm tích lũy tín chỉ:

TT

Tên môn

Ký hiệu tên

Số

tín chỉ

Ghi chú

1

Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin 1

POLI 101-K64,K63

2

Học  cùng lịch K63

2

Nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lê nin 2

POLI 201-K63

3

Học  cùng lịch K63

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

POLI 202-K63

2

Học  cùng lịch K63

4

Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

POLI 301-K62

3

Học  cùng lịch K62

5

Tâm lý học (có lớp LT và  BT)

PSYC 201-K63

3

Học  cùng lịch K63 (có lớp Bài tập)

6

Giáo dục học (có lớp LT và  BT)

PSYC 202-K63

4

Học  cùng lịch K63 (có lớp Bài tập)

7

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung)

ENGL, FREN, RUSS, CHIN101-K64,K63

4

Học  cùng lịch K63

8

Ngoại ngữ 3 (Tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung)

ENGL, FREN, RUSS, CHIN201-K63

3

Học  cùng lịch K63

9

Ngoại ngữ chuyên ngành (Tiếng Pháp, Nga, Trung)

FREN, RUSS, CHIN211-K62

2

Học  cùng lịch K62

10

Âm nhạc; Mỹ học GD thẩm mỹ.

Kỹ năng giao tiếp (có lớp LT và  BT)

MUSI, POLI 109-K63

PSYC109 - K63

2

Học  cùng lịch K63

Học  cùng lịch K63 (có lớp Bài tập)

11

Tin học đại cương

COMP 101,102,103-K63

2

Học  cùng lịch K63

3.2. Các môn chung không tính điểm tích lũy tín chỉ (Cấp chứng chỉ điều kiện tốt nghiệp)

TT

Tên môn

Ký hiệu tên

Số

tín chỉ

Ghi chú

1

Giáo dục quốc phòng

DEFE 201-K63

8

K63 bắt buộc phải đăng ký == > học cả ngày, một buổi học lý thuyết , một buổi học thực hành tại sân vận động.

(học từ ngày 4/8/2014 - ngày 5/9/2014)

2

Giáo dục thể chất 1,2,3,4

PHYE 101,102,201,202-K62

1

K62, K61 đăng ký học

3

Giáo dục thể chất tự chọn

Theo câu lạc bộ

2

K63 đăng ký học

3.3. Các môn chuyên ngành các khoa

- Môn học chuyên ngành các khoa có ký hiệu chung : Mã môn; Các khoa học (K61, K62, K63, K64) ; Chuyên ngành (SP, CLC, CN) ; Tên khoa (Văn; Toán, ..) ; Số lớp lý thuyết hoặc thực hành (LT, TH, BT).

4. Một số khuyến cáo dành cho sinh viên trước khi đăng ký tín chỉ.

- Sinh viên nên xem trước TKB môn chung, môn chuyên ngành của khoa mình trên trang Web: hnue.edu.vn hoặc tại văn phòng khoa.

- Trước khi đăng ký TKB, sinh viên nên kẻ TKB cá nhân của mình theo mẫu (xem mẫu), sau đó ghi nháp tên các môn học.

Tiết/Thứ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

- Sinh viên nên bảo quản mật khẩu của mình trong quá trình đăng ký và điều chỉnh lịch học, không nên cho các bạn biết.

- Sinh viên nên tự đăng ký TKB cá nhân của mình, không nên nhờ bạn bè đăng ký hộ.

- Sinh viên không nên ủy quyền cho cán bộ lớp đăng ký theo số đông, phong trào.

- Nếu sinh viên không rõ, hoặc vướng mắc, khó khăn trong quá trình đăng ký, nên nhờ  giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo vụ khoa mình để tư vấn và trợ giúp (số điện thoại, email cố vấn học tập đã công khai trên trang daotao.hnue.edu.vn)

- Sinh viên nên đăng ký TKB theo mức ưu tiên sau:

+ Sinh viên đăng ký các môn tính điểm tích lũy tín chỉ trước === > Các môn học lấy chứng chỉ sau (GD thể chất và GD Quốc phòng).

+ Đăng ký các môn chuyên ngành trước ==> các môn chung bắt buộc ==> các môn chung tự chọn.                                                                                 

+ Đăng ký các môn là điều kiện tiên quyết cho nhiều các môn.                                                                                  

+ Đăng ký các môn chuyên ngành học lại trước ==> các môn chung học lại sau ==> tiếp theo các môn học đi.

- Sinh viên thuộc ngành SP nên đăng ký học môn GD học và Tâm lý trước các đợt đi kiến tập, thực tập sư phạm, vì nó hỗ trợ cho việc đứng lớp.

- Khi đã đăng ký xong TKB cá nhân của mình, SV nên in ra (yêu cầu để nguyên ngày, giờ in) sau đó lưu lại làm căn cứ pháp lý.

- Trong 2 tuần đầu tiên của năm học, sinh viên yêu cầu giáo viên điểm danh theo danh sách do giáo vụ khoa in ra, nếu không có tên thì phản ánh đến cố vấn học tập (giáo viên chủ nhiệm) của khoa mình để được hỗ trợ hoặc phản ánh phòng Đào tạo (P 209, Hiệu bộ, hoặc gủi email: diepnd@hnue.edu.vn). Nếu trong 2 tuần đầu tiên giáo viên không đúng tên, không điểm danh theo danh sách giáo vụ khoa in ra thì phản ánh ngay về phòng Đào tạo hoặc Ban thanh tra đào tạo.

6. Phòng Đào tạo đề nghị giáo vụ các khoa thông báo nội dụng trên đến sinh viên của khoa mình biết để thực hiện việc đăng ký TKB cá nhân kỳ I (2014-2015) đúng Quy chế. Các cố vấn học tập đã được Trưởng khoa lựa chọn phải có trách nhiệm trực tại văn phòng khoa trong thời gian sinh viên đăng ký tín chỉ (từ 22/07/2014 đến hết đợt đăng ký) và phải tư vấn cho sinh viên của khoa mình khi cần trợ giúp. Sinh viên có thể phản ánh với ban chủ nhiệm khoa, ban thanh tra đào tạo cán bộ cố vấn học tập không trực hỗ trợ sinh viên trong quá trình đăng ký tín chỉ.

PHÒNG ĐÀO TẠO

C. Số điện thoại giáo vụ các khoa

Stt

Khoa

Họ và tên giáo vụ

Điện thoại

Email

1.  

Khoa Toán

Bà Thuỷ

0915509969

<thuy.gvtoan@yahoo.com.vn>

2.  

Khoa CNTT

Bà Hà

0914764730

ttha@hnue.edu.vn

3.  

Khoa Lý

Bà V.Anh

0982355589

dtvanh@hnue.edu.vn

4.  

Khoa Văn

Bà Nguyên

0903252899

ntnguyen1111@yahoo.com.vn

5.  

Khoa S

Ông Bằng

0912128428

<bangkhoasu@yahoo.com.vn>

6.  

Khoa GD Đặc biệt

Bà Yến

0985928585

<yenphamhai12@gmail.com>

7.  

Khoa GD Quản lý

Bà Vân Anh

0983215455

<vananh@hnue.edu.vn>

8.  

Khoa VNH

Bà Bích Vân

0945823307

tranvanvnh@gmail.com>

9.  

Khoa Tiếng Anh

  Huyền

0989143174

<huyenntt@hnue.edu.vn>

10 

Khoa  Nghệ thuật

Bà Trang

0979336113

<daothutrang.1983@gmail.com>

11.

Khoa Mầm Non

Bà Hà

0985178669

<phha1973@yahoo.com>

12.

Khoa Tiểu học

Bà Thường

0983435119

<thuongtieuhoc@yahoo.com.vn>

13.

Khoa GDTâm Lý

Bà Trà

0989388633

vuthikhanhlinh@gmail.com

14.

Khoa Tiếng Pháp

Bà Quyên

0988820345

<quyencd@hnue.edu.vn>

15.

Khoa GD Thể Chất

Ông Tùng

0915005939

<tungdd@hnue.edu.vn>

16

Khoa SP Kỹ thuật

Bà Tú

0982199845

<vucamtu88@gmail.com>

17.

Khoa GD QP

Ông Sơn

0918477098

<sonln@hnue.edu.vn>

18.

Khoa Địa

Bà Bình

0974604559

<binh.hnue@gmail.com>

19.

Khoa GD Chính trị

Bà Mai

0988653603

<maipn@hnue.edu.vn>

20.

Khoa Hoá

Bà Liên

0983913771

<thuyliendhsphn@gmail.com>

21.

Khoa Sinh

  Tuyết

0989136508

 tuyettta@yahoo.com,

22.

Khoa Triết học

Bà Hương

0989660431

k.triethoc@hnue.edu.vn

23.

Khoa  CTXH

Bà Thư

0977531878

anhthuthuclan@yahoo.com

24.

BM Tiếng Nga

Bà Hương

0983680911

k.tiengnga@hnue.edu.vn

25

BM Tiếng Trung

B. Linh

0943924919

ttq@hnue.edu.vn

105 lượt truy cập
Các thông báo khác
Về điểm thi và điểm kiểm tra giữa kỳ các môn chung (05/30/2014 10:42:05)
Lịch thi các môn chung HK2 năm học 2013-2014 (05/12/2014 16:15:03)
Thông báo mở lớp Học lại QLHCNN và QL ngành GD cho sinh viên K60, 59 (05/08/2014 10:49:07)
Thông báo về kết quả thi QLHCN và kết quả phúc khảo (04/24/2014 15:30:49)
Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thi cải thiện (04/28/2014 16:35:13)
THÔNG BÁO: Mở lớp học cải thiện môn GD Thể chất cho sinh viên K60 (04/23/2014 17:13:55)
THÔNG BÁO : Lịch học Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý Đào tạo cho K60 (03/30/2014 09:19:22)
THÔNG BÁO : Chuyển lớp học nhà K1 đến nhà D3 và nhà V trong các ngày 22, 25, 26, 27/03/2014 (03/17/2014 17:56:31)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 2013-2014 (02/27/2014 14:26:05)
Thông báo về việc thi lại các môn chung HK1 năm 2013-2014 (02/26/2014 11:14:13)
Thông báo về việc cập nhật điểm các môn chung (01/16/2014 11:15:56)
THÔNG BÁO: Thời gian K62, K63 điều chỉnh lại TKB và CÁC LỚP BỊ HỦY (01/20/2014 15:07:07)
Về vấn đề trùng lịch thi môn Tin học Đại cương, đăng ký thực tập sư phạm K60, K61, đăng ký môn GD Quốc phòng (01/06/2014 08:45:50)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014 CHO K60, K61, K62, K63 (12/06/2013 16:24:58)
Lịch thi các môn chung HK1 năm 2013-2014 (11/11/2013 10:10:37)
Thông báo về việc kích hoạt tài khoản SV K63 (10/28/2013 10:38:45)
THÔNG BÁO CHUYỂN PHÒNG HỌC nhà V đến nhà K1 (từ ngày 21/10/2013 --- > 24/10/2013) (10/19/2013 15:44:31)
Thông báo về kiến tập sư phạm và học Giáo dục quốc phòng cho sinh viên K62 (09/20/2013 14:07:57)
Thông báo hủy các lớp tín chỉ (08/11/2013 08:32:03)
<< First | Prev |
[1] 2345678
| Next | Last >>