THÔNG BÁO : Chuyển phòng học nhà K1 ngày 25, 26, 27, 28 /03/2015

1. Chuyển phòng học các lớp từ nhà K1 ==== > nhà V
 Các lớp học theo bảng dười đây2. Chuyển phòng học các lớp từ nhà K1 ==== > nhà D3
 Các lớp học theo bảng dười đây