THÔNG BÁO VỀ HỦY LỚP TÍN CHỈ
Căn cứ vào quy chế đào tạo theo tín chỉ và thực tế đào tạo của các khoa, Phòng Đào tạo thông báo việc hủy các lớp tín chỉ được liệt kê dưới đây.
Đề nghị các sinh viên nằm trong lớp bị hủy khẩn trương đăng kí lại các môn học của mình. Lịch đăng kí đến hết 23h59 ngày 30/08/2010.
Lưu ý toàn bộ các sinh viên khoa Toán, Khoa Lý (hệ sư phạm) đăng kí lại các môn Giải tích 3, Giải tích 4, Không gian MetricTopo; sinh viên khoa Âm nhạc Mỹ thuật đăng kí lại các môn Bố cục cơ bản 2; Hình họa 3; Kí họa 1.
Trân trọng thông báo./.
Danh sách các lớp tín chỉ bị hủy:
Lớp/ nhóm                                Tên học phần
ARTS 225-MT.1_LT              Bố cục cơ bản 2
ARTS 225-MT.2_LT              Bố cục cơ bản 2
DEFE 222-QP.2_LT              Công tác bảo đảm hậu cần, quân y
DEFE 221-QP.2_LT              Đường lối quốc phòng, an ninh
MATH 262-Ly.1_LT              Giải tích 3
MATH 262-Ly.1_LT.1_TH    Giải tích 3
MATH 262-Ly.1_LT.2_TH    Giải tích 3
MATH 262-Ly.2_LT              Giải tích 3
MATH 262-Ly.2_LT.1_TH    Giải tích 3
MATH 262-Ly.2_LT.2_TH    Giải tích 3
MATH 236.1_LT                   Giải tích 4
MATH 236.1_LT.1_TH         Giải tích 4
MATH 236.1_LT.2_TH         Giải tích 4
MATH 236.2_LT                   Giải tích 4
MATH 236.2_LT.1_TH         Giải tích 4
MATH 236.2_LT.2_TH         Giải tích 4
MATH 236.3_LT                   Giải tích 4
MATH 236.3_LT.1_TH         Giải tích 4
MATH 236.3_LT.2_TH        Giải tích 4
PSYC 202-Chung.12_LT      Giáo dục học
PSYC 202-Chung.13_LT      Giáo dục học
PSYC 202-Chung.9_LT        Giáo dục học
PHYE 201-Chung.10_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.11_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.15_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.17_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.21_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.24_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.27_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.34_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.35_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.37_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.40_LT      Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.41_LT      Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.42_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.49_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.51_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.53_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.55_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.62_LT    Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.63_LT    Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.64_LT    Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.65_LT    Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.66_LT    Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.69_LT    Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.72_LT    Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.76_LT    Giáo dục thể chất 3
ARTS 223-MT.1_LT          Hình họa 3
ARTS 223-MT.2_LT          Hình họa 3
MATH 242.1_LT               Không gian Metric-tôpô
MATH 242.1_LT.1_TH    Không gian Metric-tôpô
MATH 242.1_LT.2_TH    Không gian Metric-tôpô
MATH 242.2_LT              Không gian Metric-tôpô
MATH 242.2_LT.1_TH    Không gian Metric-tôpô
MATH 242.2_LT.2_TH    Không gian Metric-tôpô
MATH 242.3_LT              Không gian Metric-tôpô
MATH 242.3_LT.1_TH    Không gian Metric-tôpô
MATH 242.3_LT.2_TH    Không gian Metric-tôpô
ARTS 226-MT.1_LT        Ký họa 1
ARTS 226-MT.2_LT        Ký họa 1
MATH 239.3_LT              Lý thuyết số
POLI 201-Chung.10_LT    Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Phần 2 (KTCT & CNXHKH)
POLI 201-Chung.12_LT    Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Phần 2 (KTCT & CNXHKH)
MATH 264-Tin.2_LT        Phương pháp tính và tối ưu
MATH 264-Tin.2_LT.1_TH    Phương pháp tính và tối ưu
PSYC 201-Chung.1_LT       Tâm lý học
PSYC 201-Chung.11_LT    Tâm lý học
PSYC 201-Chung.12_LT    Tâm lý học
PSYC 201-Chung.6_LT       Tâm lý học
ENGL 202-Chung.10_LT    Tiếng Anh 3
ENGL 202-Chung.20_LT    Tiếng Anh 3
ENGL 202-Chung.22_LT    Tiếng Anh 3
ENGL 202-Chung.30_LT    Tiếng Anh 3
ENGL 202-Chung.42_LT    Tiếng Anh 3
ENGL 202-Chung.44_LT    Tiếng Anh 3
FREN 201-Chung.4_LT      Tiếng Pháp 3
POLI 202-Chung.13_LT    Tư tưởng Hồ Chí Minh
POLI 202-Chung.5_LT      Tư tưởng Hồ Chí Minh
Mọi thắc mắc liên hệ htbinh@hnue.edu.vn hoặc hanguyenngoc@hnue.edu.vn
Điện thoại: 043 9913233 hoặc 0913 380654
2800 lượt truy cập
Các thông báo khác  
PHONG CÁCH HỌC CỦA BẠN LÀ GÌ (10/24/2016 9:00:59 AM)
THÔNG BÁO: Sinh viên K65 đi thực hành kỹ năng giáo dục (đợt 2, ngày 31/10/2016) (10/28/2016 2:30:51 PM)
THÔNG BÁO: Sinh viên K65 đi thực hành kỹ năng giáo dục (9/12/2016 4:20:00 PM)
THÔNG BÁO: Lịch học Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp và Tiếng Nga cho sinh viên K66 học kỳ I (2016 - 2017) (9/5/2016 6:04:34 PM)
THÔNG BÁO: Hủy lớp tín chỉ trong học kỳ I năm 2016 - 2017 (7/25/2016 9:00:12 AM)
THÔNG BÁO: Đăng ký tín chỉ kỳ I năm học 2016 - 2017 (7/18/2016 9:34:32 AM)
THÔNG BÁO: Về việc K62 học kỳ phụ và học lại, thi lại môn QLHCNN và ngành QL Đào tạo (5/23/2016 9:03:51 AM)
Lịch phúc khảo các môn chung HK2 năm học 2015-2016 (6/6/2016 9:21:40 AM)
Kết quả phúc khảo môn QLHCNN và QL ngành GD & ĐT (5/23/2016 8:48:00 AM)
Thông báo về việc trùng lịch thi ngày 14/5, 21/5/2016 (4/27/2016 8:35:57 AM)
Về việc tính lại thang điểm chữ và thang điểm 4 (5/6/2016 4:11:34 PM)
Thông báo cho sinh viên K62: Điểm thực tập sư phạm 2 và phúc khảo thi L2 HK2 2015-2016 (5/4/2016 2:41:09 PM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 (Thi lại) năm học 2015-2016 (6/2/2016 9:46:50 AM)
THÔNG BÁO: Đổi lịch thi trùng ngày bầu cử và Sinh viên K62 không đủ điều kiện thi môn QL hành chính nhà nước và QL ngành giáo dục (4/19/2016 11:27:11 AM)
Lịch thi các môn chung HK2 năm học 2015-2016 (4/4/2016 8:55:24 AM)
THÔNG BÁO: Chuyển phòng học ngày 26/03/2016 (Thứ bẩy) và Lịch học QLHCNN cho K62 (3/23/2016 5:41:02 PM)
Kết quả phúc khảo các môn chung HK1 năm học 2015-2016 (3/15/2016 9:15:18 AM)
Lịch học QLHCNN và QL ngành GD&ĐT cho sinh viên K62 (2/24/2016 8:40:58 AM)
Thông báo về việc phúc khảo điểm các môn chung HK1 2015-2016 (2/4/2016 11:44:15 AM)