THÔNG BÁO VỀ HỦY LỚP TÍN CHỈ
Căn cứ vào quy chế đào tạo theo tín chỉ và thực tế đào tạo của các khoa, Phòng Đào tạo thông báo việc hủy các lớp tín chỉ được liệt kê dưới đây.
Đề nghị các sinh viên nằm trong lớp bị hủy khẩn trương đăng kí lại các môn học của mình. Lịch đăng kí đến hết 23h59 ngày 30/08/2010.
Lưu ý toàn bộ các sinh viên khoa Toán, Khoa Lý (hệ sư phạm) đăng kí lại các môn Giải tích 3, Giải tích 4, Không gian MetricTopo; sinh viên khoa Âm nhạc Mỹ thuật đăng kí lại các môn Bố cục cơ bản 2; Hình họa 3; Kí họa 1.
Trân trọng thông báo./.
Danh sách các lớp tín chỉ bị hủy:
Lớp/ nhóm                                Tên học phần
ARTS 225-MT.1_LT              Bố cục cơ bản 2
ARTS 225-MT.2_LT              Bố cục cơ bản 2
DEFE 222-QP.2_LT              Công tác bảo đảm hậu cần, quân y
DEFE 221-QP.2_LT              Đường lối quốc phòng, an ninh
MATH 262-Ly.1_LT              Giải tích 3
MATH 262-Ly.1_LT.1_TH    Giải tích 3
MATH 262-Ly.1_LT.2_TH    Giải tích 3
MATH 262-Ly.2_LT              Giải tích 3
MATH 262-Ly.2_LT.1_TH    Giải tích 3
MATH 262-Ly.2_LT.2_TH    Giải tích 3
MATH 236.1_LT                   Giải tích 4
MATH 236.1_LT.1_TH         Giải tích 4
MATH 236.1_LT.2_TH         Giải tích 4
MATH 236.2_LT                   Giải tích 4
MATH 236.2_LT.1_TH         Giải tích 4
MATH 236.2_LT.2_TH         Giải tích 4
MATH 236.3_LT                   Giải tích 4
MATH 236.3_LT.1_TH         Giải tích 4
MATH 236.3_LT.2_TH        Giải tích 4
PSYC 202-Chung.12_LT      Giáo dục học
PSYC 202-Chung.13_LT      Giáo dục học
PSYC 202-Chung.9_LT        Giáo dục học
PHYE 201-Chung.10_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.11_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.15_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.17_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.21_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.24_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.27_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.34_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.35_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.37_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.40_LT      Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.41_LT      Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.42_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.49_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.51_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.53_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.55_LT     Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.62_LT    Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.63_LT    Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.64_LT    Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.65_LT    Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.66_LT    Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.69_LT    Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.72_LT    Giáo dục thể chất 3
PHYE 201-Chung.76_LT    Giáo dục thể chất 3
ARTS 223-MT.1_LT          Hình họa 3
ARTS 223-MT.2_LT          Hình họa 3
MATH 242.1_LT               Không gian Metric-tôpô
MATH 242.1_LT.1_TH    Không gian Metric-tôpô
MATH 242.1_LT.2_TH    Không gian Metric-tôpô
MATH 242.2_LT              Không gian Metric-tôpô
MATH 242.2_LT.1_TH    Không gian Metric-tôpô
MATH 242.2_LT.2_TH    Không gian Metric-tôpô
MATH 242.3_LT              Không gian Metric-tôpô
MATH 242.3_LT.1_TH    Không gian Metric-tôpô
MATH 242.3_LT.2_TH    Không gian Metric-tôpô
ARTS 226-MT.1_LT        Ký họa 1
ARTS 226-MT.2_LT        Ký họa 1
MATH 239.3_LT              Lý thuyết số
POLI 201-Chung.10_LT    Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Phần 2 (KTCT & CNXHKH)
POLI 201-Chung.12_LT    Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Phần 2 (KTCT & CNXHKH)
MATH 264-Tin.2_LT        Phương pháp tính và tối ưu
MATH 264-Tin.2_LT.1_TH    Phương pháp tính và tối ưu
PSYC 201-Chung.1_LT       Tâm lý học
PSYC 201-Chung.11_LT    Tâm lý học
PSYC 201-Chung.12_LT    Tâm lý học
PSYC 201-Chung.6_LT       Tâm lý học
ENGL 202-Chung.10_LT    Tiếng Anh 3
ENGL 202-Chung.20_LT    Tiếng Anh 3
ENGL 202-Chung.22_LT    Tiếng Anh 3
ENGL 202-Chung.30_LT    Tiếng Anh 3
ENGL 202-Chung.42_LT    Tiếng Anh 3
ENGL 202-Chung.44_LT    Tiếng Anh 3
FREN 201-Chung.4_LT      Tiếng Pháp 3
POLI 202-Chung.13_LT    Tư tưởng Hồ Chí Minh
POLI 202-Chung.5_LT      Tư tưởng Hồ Chí Minh
Mọi thắc mắc liên hệ htbinh@hnue.edu.vn hoặc hanguyenngoc@hnue.edu.vn
Điện thoại: 043 9913233 hoặc 0913 380654
2500 lượt truy cập
Các thông báo khác  
Thông báo về việc bỏ điều kiện tiên quyết môn GD thể chất 2, GD thể chất 3, GD thể chất 4 và danh sách các lớp hủy (cập nhật ngày 6/01/2011) (1/6/2011 2:09:16 AM)
Thông báo về gia hạn thời gian đăng ký tín chỉ K59, K60 và đăng ký môn học lại chuyên ngành, tiếng Nga, Pháp chuyên ngành (cập nhật lúc 16 giờ 30, ngày 5/01/2011) (1/4/2011 11:02:43 AM)
Khẩn: Thông báo đăng ký học lại học phần GDTC 2 của K59 (12/28/2010 11:21:42 AM)
Kết quả học tập các môn chung - học kỳ 1 năm học 2010-2011 (12/29/2010 2:14:30 PM)
Danh sách sinh viên chưa đăng ký học (12/28/2010 8:43:29 AM)
Thông báo về việc học lại học phần Tin học đại cương (12/29/2010 9:25:34 AM)
Thông báo ngày học K59, K60 các môn chung và tự chọn (cập nhật lúc 8h30,ngày 28/12/2010) (12/16/2010 8:54:46 AM)
Hướng dẫn đăng ký tín chỉ (12/15/2010 5:25:12 PM)
Danh sách phòng thi các môn chung HK1 năm học 2010-2011 (11/30/2010 4:23:18 PM)
Thông báo về việc đăng ký tín chỉ của K59 và K60 (11/9/2010 2:06:18 PM)
Thông báo đăng ký học lại (9/16/2010 3:45:06 PM)
Kết thúc đăng ký tín chỉ (9/7/2010 11:37:16 AM)
THÔNG BÁO KHẨN CHO SINH VIÊN KHOA VẬT LÝ VÀ KHOA TOÁN (Ngành cử nhân sư phạm) (8/31/2010 9:06:54 AM)
THÔNG BÁO VỀ HỦY LỚP TÍN CHỈ (8/26/2010 4:05:11 PM)
Thông báo huỷ lớp tín chỉ (8/23/2010 5:31:53 PM)
Thông báo mới về đăng kí Tín chỉ đợt 2. (8/16/2010 2:52:20 PM)
THÔNG BÁO MỚI VỀ THỜI GIAN ĐĂNG KÍ MÔN HỌC THEO TÍN CHỈ (8/13/2010 5:52:56 PM)
THÔNG BÁO MỚI VỀ THỜI GIAN ĐĂNG KÍ MÔN HỌC THEO TÍN CHỈ (8/5/2010 11:45:36 AM)
Phân bổ lại thời gian đăng ký tín chỉ (8/5/2010 9:56:50 AM)